دستگاه ضدرسوب الكترونيكي و مغناطيسي و تعمیر موتورخانه

دستگاه ضدرسوب الكترونيكي و مغناطيسي و تعمیر موتورخانه

دستگاه ضدرسوب الكترونيكي و مغناطيسي- رسوب املاح موجود در آب از مهم ترين عوامل فرسايش و خوردگي تأسيسات حرارتي و برودتي است.

خوردگي و پوسيدگي تجهيزات فلزي مانند بويلرها، مبدلها، كندانسورها، اواپراتورها، شيرآلات، لوله ها، رادياتورها و … هزينه سنگين مالي به بار مي آورد و در كنار خسارت ناشي از نابودي اين تجهيزات در اثر خوردگي فلزي ناشي از رسوب گرفتگي، تشكيل رسوب در تمامي اجزاي داخلي تأسيسات، تبادل مناسب حرارتي را نيز مختل كرده، دبي جريان را كاهش داده و بازدهي تأسيسات را بسيار كاهش ميدهد و درنتيجه بخش چشم گيري از انرژي گاز، برق و يا نفت گاز به هدرمي رود و هزينه هاي مصرف انرژي هم افزايش مي دهد.

هر 3 ميليمتر ضخامت رسوب 12 %از راندمان حرارتي تجيزات مي كاهد.

سختی گیر مغناطیسی

ظرفيت عايق حرارتي رسوب 400 برابر بيشتر از لوله مسي است.

آثار مخرب رسوبات:

1 )ايجاد خوردگي و پوسيدگي ناشي از الكتروليز بين لايه رسوب و فلز بدنه در تمام سيستمهايي كه با آب كار مي كنند.

2 )تجمع رسوب در لوله ها باعث كند شدن حركت آب گرم در لوله شده درنتيجه آب گرم قبل از رسيدن به محل مصرف دوباره خنك ميشود.

3 )ضخيم شدن جداره مخازن حرارتي، درنتيجه مصرف حرارت بيش تر براي گرم كردن آب كه باعث سوختن، فرسوده شدن و سوراخ شدن جداره مخازن حرارتي و درنتيجه افزايش مصرف انرژي و صرف هزينه و زمان براي خدمات و تعميرات ميگردد.

4 )مسدود شدن لوله ها وشيرها كه باعث كاهش جريان آب وكوتاهشدن عمر مفيد آنها مي شود.

5 )كاهش راندمان كار مبدلها و موتورخانه ها.

6 )سوراخ شدن لوله ها دراثراستفاده از مواد شيميايي و جرمگيرها براي رسوب زدايي.

7 )كاهش راندمان كار لوازم حرارتي و برودتي مانند آبگرمكن، پكيج، برج هاي خنك كننده و كندانسورها.

8 )رسوب ايجاد شده بر روي سطوح المنتها مانند عايقي قوي در برابر انتقال حرارت عمل كرده و در نتيجه اتلاف انرژي در اينگونه لوازم خانگي و پكيج ها افزايش مي يابد.

سختی گیر مغناطیسی

اسيدشويي لوله ها و تجهيزات يكي از راهكارهاي متداول براي زدودن اين مشكل است كه به دلايل گوناگون مشكلات، خطرات و پيچيدگي هاي خاص خود را به همراه دارد، ازجمله اين كه اگر جريان اسيدشويي به درستي انجام نشود پديده خوردگي فلزات تشديد شده و باعث تخريب اساسي تجهيز خواهد شد و يا اين كه در هنگام اجراي اين عمليات استفاده از تاسيسات متوقف مي شود .

يا اين كه مواد اسيدي خروجي اين روش اگر بهشكل درست جمعآوري و نابود نشوند، از مسير چاهها وارد منابع زيرزميني آب شده و اين منابع مهم و حياتي را آلوده ميكنند.

با توجه به اينكه بيشتر كشورهاي جهان با مشكل سختي آب روبه رو هستند به همين دليل كارخانجات صنعتي، كارگاهها، مزارع، ساختمان هاي تجاري و مسكوني و … بايد سالانه هزينه هاي هنگفتي براي تميز كردن يا تعويض قطعات و خريد مواد شيميايي براي شست وشوي لوله ها بپردازند و اين درحاليست كه هزينه توقف توليد و فرايندهاي مربوط به آن بيش از هزينه هاي تعميرات است و از طرفي مواد شيميايي مصرفي صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد ميكند كه به سادگي قابل ترميم و جبران نيست.

رسوب زداي الكترونيكي آب فناوري جديدي است كه سازمان فضانوردي آمريكا ناسا از سال 1995 اين روش را به كار گرفته است و با اعمال ميدان الكترومغناطيسي بر آب و بدون هيچ گونه تغيير شيميايي در آب، مانع از تشكيل رسوب در ديواره لوله ها و تجهيزات ميشود و رسوبات ازقبل تشكيل شده را نيز به مرور زمان از بين ميبرد. اين دستگاه رسوب گير نيست بلكه ضدرسوب و رسوب زداست، يعني رسوب هاي موجود در آب را نميگيرد بلكه از ايجاد رسوب در لوله هاي آب جلوگيري ميكند و رسوب هاي ازقبل تشكيل شده را از بين ميبرد.

استفاده از راهكار نصب دستگاه ضدرسوب الكترونيكي يا مغناطيسي در تأسيسات، هم از بروز خسارت هاي سنگين مالي جلوگيري ميكند و هم افزايش رفاه مصرف كننده و حفاظت محيط زيست از آلودگيهاي اسيدي را به دنبال خواهد داشت.

سختی گیر مغناطیسی

در روش رسوبزدايي الكترونيكي آب از ميان ميدان الكترومغناطيس متغير گذر ميكند و ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده با پهناي باند و انرژي مناسب ذرات يوني موجود در آب (به ويژه كلسيم) را به حالت بلورها ي خنثي در آورده و آن ها را از حالت محلول به حالت محلولِ معلق تبديل ميكند يعني محلول “فوق اشباع” آب و كربنات كلسيم، به حالت “زيراشباع” تبديل شده و به اين ترتيب مانع رسوب گذاري ذرات كربنات كلسيم (كه بخش اصلي رسوب هستند) بر ديواره ها ميشود.

به بيان ديگر ساختار بلوري و منظم كلسيم و منيزيم (كه از املاح اصلي آب هستند ) در اثر گذر از ميدان الكترومغناطيسي دچار تغيير شده و “كلسيت” كه خاصيت چسبندگي فراوان دارد به “آرگونيت” كه گونهاي از كربنات كلسيم است
كه به سطوح لوله ها و مخازن نم يچسبد، تبديل ميشود و در نتيجه امكان تشكيل رسوب گرفته ميشود و همچنين به دليل افزايش خاصيت حلاليت آب، رسوبات پيشين نيز به مرور حل شده و از روي سطوح و جداره ها پاك ميشوند.

نصب دستگاه بسيار آسان است و بدون هيچ تخريب و يا نياز به بريدن لوله ها و باز كردن اتصالات انجام ميشود.

اين دستگاه بسيار كم مصرف است و امواج توليدي آن بيصدا و بيضرر هستند. قابليت تغيير و تنظيم ميدان الكترومغناطيس به كمك شدت انرژي يا بسامد (فركانس)، امكان دستيابي به بالاترين كارايي را با توجه به مشخصات آب فراهم ميسازد.

در عين حال ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده توسط قسمتي از مولكول هاي آب جذب شده و باعث افزايش قدرت حلاليت آب مي شود. به اين ترتيب علاوه بر متوقف شدن عمل رسوب گذاري، با گذشت زمان رسوبهاي ازقبل تشكيل شده نيز از ديواره ها جدا ميشود.

هرچند دوگونه رسوبزداي الكترونيكي و مغناطيسي برپايه اصل يكساني كار ميكنند ولي تفاوتهاي اندكي هم دارند،

از جمله اينكه رسوبزداي الكترونيكي در هر اندازه اي قابل ساخت است (امروزه رسوب زداهاي الكترونيكي براي لوله هايي با قطر 1 متر هم ساخته ميشوند) درحاليكه رسوبزداهاي مغناطيسي بيشتر در اندازه زير 3 اينچ عرضه مي شوند.

يا اينكه رسوب زداهاي مغناطيسي عملكردي كاملا متناسب با سرعت آب دارند در حاليكه عملكرد رسوب زداي الكترونيكي كم وبيش مستقل از سرعت آب است و بالاخره اين كه توان افزايش قدرت حلاليت آب در
رسوب زداهاي مغناطيسي ناچيز است.

نصب دستگاه ضدرسوب يا رسوبزداي الكترونيكي يا مغناطيسي بسيار آسان است و نيازي به لوله كشي ندارد و بدون هيچ تخريب و يا نياز به بريدن لوله ها و باز كردن اتصالات انجام ميشود و نيازي هم به فضاي اضافه براي نصب ندارد و ميتواند بر روي انواع لولههاي مسي، گالوانيزه، پليمري و … نصب شود.

نصب اين دستگاه بايد بر اساس دستورالعمل هاي سازنده انجام گيرد ولي برخي نكات مهم و فراگير كه براي نصب گونه هاي گوناگون تجاري اين دستگاهها بايد درنظر داشت عبارتاند از:

• از آنجا كه اثر رسوبزداي الكترونيكي يا مغناطيسي روي آب، فيزيكي است و با گذشت زمان و يا گذر آب از جريان هاي آشفته و پرتلاطم ضعيف ميشود نبايد آن را در مسير آب ورودي ساختمانهاي بزرگ، پيش از منبع آب سرد، پيش از مدار بوسترپمپ و يا پيش از پمپ قرار داد.

• كاركرد پمپ به دليل ايجاد جريان هاي آشفته ميتواند هستههاي كربناتكلسيم را از بين ببرد ، به همين دليل رسوب زدا همواره بايد پيش از سيستم اصلي و پس از پمپ نصب شود.

• مناسبترين محل نصب رسوبزدا لوله ورودي آب سرد پس از پمپ و درست پيش از ورودي به بويلر يا آبگرمكن است.

• اگر ساختمان داري سيستم سختيگير باشد رسوبزدا را ميتوان در مدار آن قرار داد.

• ابعاد لوله انتقال آب هيچ اثر و محدوديتي در كاركرد رسوبزداي الكترونيكي ايجاد نميكند و ميتوان آن را روي هر اندازه لوله نصب كرد امروزه رسوبزداهاي الكترونيكي حتي روي لوله هايي با قطـر 100 سانتيمتر (40 اينچ) نصب ميشوند.

• رسوبزداي الكترونيكي يا مغناطيسي را ميتوان در هر نقطه از مدار پيش و يا پس از اتصالاتي مانند سه راهي، زانويي، شير و … روي لوله هاي افقي يا عمودي نصب كرد.

• اگراتصال زمين(ارت) به لوله متصل شده است، سيم پيچ حلقه هاي دستگاه رسوب زدا بايد پس از محل اتصال اتصالِ زمين به لوله نصب شود.

• رسوب زداي الكترونيكي يا مغناطيسي را نبايد بر روي لوله هاي پلاستيكي يا پيويسي انعطاف پذير و خم شو نصب كرد.

• سيم پيچ دستگاه رسوب زدا بايد كاملا محكم بر روي لوله نصب شود و تا جاي ممكن هيچ فاصله هوايي بين آن و سطح لوله وجود نداشته باشد.

• در اثر كاركرد رسوبزدا بلورهاي كلسيم كربنات از گونه كلسيت به آراگونيت تبديل ميشود و در نهايت تودهاي بيشكل از ريزبلورهاي آراگونيت تشكيل ميشود كه به صورت امولسيون در آب شناور خواهند بود و تمايلي به رسوب گذاري بر ديواره تاسيسات در تماس با آب نداشته و همراه با جريان آب در مدار به گردش در مي آيند. اين رسوبات به همراه رسوب هايي كه از ديواره لوله جدا مي شوند در مدارهاي سيكل باز از درون سيستم گذر كرده و خارج ميشوند و در يك مدار سيكل بسته هم به هنگام تخليه drain سيستم از مدار خارج ميشودن.

• اين ذرات به دو روش قابل جدا شدن هستند: 1 (استفاده از خاصيت افزايش اندازه كه جمع آوري آنها را با فيلترهايي به اندازه ميكرومتر آسان ميكند. اين فيلترها در اندازههاي بزرگ ساخته ميشوند و بايد از اندازههاي كوچك به صورت موازي استفاه كرد. و 2 (استفاده ازخاصيت افزايش حجم كه موجب ته نشيني آنها در جريان هايي با سرعت و فشار پايين (براي نمونه در كف برج هاي خنك كننده) ميگردد.

• زمان لازم براي تميز شدن رسوبات ازقبلتشكيل شده به شرايط آب، جنس و ضخامت لوله و كيفيت دستگاه نصب شده بستگي دارد،

ولي معمولا اين زمان بين 50 تا 100 روز تغيير ميكند. افزايش محسوس سختي آب در روزهاي نخست پس از نصب رسوبزدا يكي از نشانه هاي عملكرد درست سيستم و حل شدن ذرات رسوب در آب است.

• در دو تا سه ماه نخست پس از نصب رسوبزدا بايد به شكل مرتب از تمام فيلترها و استراينرها و شيرمخلوطها(Valve Blending)به دقت بازرسي كرد.

• براي جمعآوري رسوبات و ذرات معلق بهتر است در مسير برگشت آب گرم و يا مسير خروجي منبع آب گرم و تغذيه بويلر يك فيلتر يا استراينر نصب شود و مواد جمعآوريشده را هر چنديكبار تخليه كرد.

• سيگنالهاي توليدشده در دستگاه رسوبزدا در هر دو سوي محل نصب انتقال مي يابد و درنتيجه هم در بالادست و هم در پاييندست دستگاه بر شرايط فيزيكي آب تاثير خواهد گذاشت.

تماس با ما