تعمیر چیلر

چیلر

چیلر

چیلر دستگاهی است که از طریق یکی از سیکل­ های تبرید و مبدل­ های حرارتی گرما را از یک مایع(معمولا آب) می زداید.

و برای خنک کردن تجهیزات برای مصارف تهویه مطبوع و صنعتی مورد استفاده قرار می دهد .

چیلرها معمولاً در دو نوع چیلر جذبی و  چیلر تراکمی ساخته می شوند .

شکل دیگر تقسیم‌ بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک و تبخیری تقسیم‌ بندی می‌شوند .

 

 

چیلر

چیلر

 

چیلر تراكمی

 

 

 

شرح کار چیلر تراکمی

در چیلر تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد.

این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به مایع تبدیل می‌شود.

این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده (اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارد،

این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت

خنک کننده در ارتباط هستند می‌شود.

پس از آن گاز حاصل از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود. با عبور سریع بخار در خلاء کندانسور،به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب،

مایع ایجاد می‌گردد.

 

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

 

 

 

 

 

اجزای یک سیکل تبرید تراکمی و نحوه کارکرد آن به شرح زیر است:

 

1.کمپرسور:

کمپرسور چیلر

کمپرسور چیلر

کمپرسور قلب ىک سیستم تبرىد تراکمى است که با ایجاد اختالف فشار

موجب گردش ماده سرمازا درسیستم می شود.

کمپرسور بخار را از اواپراتور مكیده و دما و فشار آن را به حدی افزایش می‌دهد

كه بتواند با عامل تقطیر معمولی تقطیر شود.

 

انواع کمپرسور:

1ــ کمپرسورهاى تناوبى

2ــ کمپرسورهاى سانترىفوژ (گرىز از مرکز)

3ــ کمپرسورهاى پیچی( اسکرو)

4ــ کمپرسور طومارى (اسکرول)

 

2.کندانسورها

 

کندانسور

کندانسور

 

ماده سرمازا پس از تراکم در کمپرسور وارد کندانسور می شود گرمایی که از

کندانسور دفع می شود.

معادل مجموع گرمای جذب شده در اواپراتور و گرمای حاصل از تراکم (کار

مکانیکی)میباشد .

در کندانسور گرمای گاز داغ به هوا یا آب انتقال می یابد و تبدیل به مایع میشود.

گاز داغ ابتدا در کویل های اولیه تا دمای اشباع خنک می شود و سپس در دمای ثابت به حالت مایع در می آید .

 

انواع کندانسور

 

کندانسورها به طورکلى سه نوع هستند:

 

1ــ کندانسر هوایی

2ــ کندانسر آبى

3ــ کندانسر تبخیرى

در کندانسرهاى هوایى براى تقطیر گاز مبرد از هوا استفاده مى کنند.

 

دو نوع کندانسر هوایى وجود دارد که عبارت است از:

 

1ــ کندانسر هوایى با جریان طبیعى 2ــ کندانسر هوایى با جریان اجبارى در کندانسرهاى آبى از آب °C15 تا C°32  انتقال گرما استفاده مى شود.

 

انواع کندانسرهاى آبى عبارت اند از:

 

1ــ پوسته و لوله

2ــ پوسته و کویل

3ــ لوله داخل لوله (دو لوله اى)

 

برج خنک کننده

 

برج خنک کننده آبگرم خروجى از کندانسور را خنک مى کند تا مجددا در کندانسر مورد استفاده قرار گیرد.

3.شیر انبساط

 

مقدار مناسبی از مبرد را به اواپراتور می‌رساند و فشار آن را طوری كاهش می‌دهد كه مایع بتواند در دمای پایین مورد نظر، تبخیر شود.

کار شیر انبساط خودکار حس کردن فشار داخلى اواپراتور و باز و بسته کردن مسیر جریان براى ایجاد یک فشار ثابت در اواپراتور است.

فشار خروجى شیر انبساط همان فشار ورودى اواپراتور به زیر دیافراگم وارد مى شود و شیر را در جهت بسته شدن حرکت مى دهد.

و فشار فنر از بالا بر دیافراگم وارد مى شود و در جهت باز شدن شیر عمل مى کند.

 

4.لوله مویین

 

لوله هاى مویین ساده ترین کنترل کننده ایع مبرد مى باشند. که لوله هاى مویین ساده ترین کنترل کننده شامل یک لوله با طول معین و قطر کم است

که در ورودى اواپراتور نصب مى شود.

چون لوله مویین و کمپرسور به طور سرى در سیستم بسته شده اند بنابراین ظرفیت جریان در لوله الزاما برابر ظرفیت تخلیه کمپرسور است.

در نتیجه براى کار مؤثر سیستم، طول و قطر لوله مویین باید متناسب با ظرفیت تخلیه کمپرسور باشد.

انتخاب صحیح لوله مویین بستگى به دو عامل طول لوله و قطر لوله دارد. همان کارى که یک لوله مویین کوتاه با قطر کم مى تواند انجام دهد لوله مویین

بلند با قطر بزرگ تر نیز انجام مى دهد.

لوله با قطر بزرگ تر ترجیح داده مى شود زیرا احتمال گرفتگى لوله مویین کمتر است.

یکی از مزایاى لوله مویین این است که به هنگام خاموشى کمپرسور، جریان مبرد از سمت فشار زیاد سیستم به سمت فشار کم ادامه مى یابد

تا تعادل فشار در سیستم برقرارشود. بنابراین کمپرسور بى بار راه اندازى مى شود.

اواپراتور

یک مبدل حرارتی است که امکان انتقال انرژی حرارتی مایع  به گاز مبرد را فراهم می­ کند. در طول تغییر حالت مایع  به گاز، مبرد بدون تغییر دما مقدار

زیادی حرارت را جذب می­ کند. اواپراتورها از نظر ساختمان به 3 دسته زیر تقسیم می‌شوند :

  1. پوسته و لوله
  2. صفحه‌ای
  3. اواپراتورهای فین دار
اواپراتور چیلر

اواپراتور چیلر

 

 

 

 

 

 

 

چیلر جذبی

 

سیستم تبرید جذبى از نظر تقطیر ماده سرمازا در فشار و دماى بالا و تبخیر آن در فشار و دماى کم و گرفتن گرما از ماده اى که باىد سرد شود شبیه

سیکل تبرید تراکمى است.

تفاوت عمده و اصلى بین سیستم تبرید جذبى و سیستم تبرید تراکمى در چگونگى انتقال ماده سرماساز از سمت فشار کم به سمت فشار زیاد

سیستم است.

در سیستم تبرىد تراکمى براى این منظور از کمپرسور استفاده مى شود درحالى که در سىستم تبرید جذبى

براى انتقال بخار کم دما و کم فشار از یک فرآیند شیمیایى استفاده مى شود.

دومین تفاوت عمده بىن سیستم تبرید جذبى وسیستم تبرید تراکمى درنوع ماده سرمازا مى باشد.

ماده سرمازاى مورد استفاده درسیستم هاى تراکمى هالوکربن ها درانواع مختلف مى باشد.

در حالیکه ماده سرمازاى مورد استفاده در سیستم جذبى آب است.

 

اصول کار سیستم های جذبی

چیلر جذبی

چیلر جذبی

 

اصول کار سیستم های جذبی یا چیلر جذبی بر اساس گرمای نهان تبخیر

می باشد .

هرگاه مایعی تبخیر شود مقداری گرما از اطراف خود می گیرد.

مانند الکل که وقتی روی دست میریزیم دستمان خنک می شود.در چیلر

جذبی مایع مبرد اب معمولی می باشد.

آب در فشار  اتمسفر در 100 درجه سانتی گراد اب به جوش می اید در فشار

1 اتمسفر اب در دمای 4.5 درجه سانتی گراد به جوش می اید.

در سیستم چیلر جذبی از مایع لیتیوم بروماید به دلیل قدرت جذب بخار عالی

اب ،غیر سمی بودن ،غیر قابل انفجار بودن و نداشتن ترکیبات مضر استفاده

می شود.

در سیستم چیلر جذبی اواپراتور و جذب کننده(لیتیوم بروماید) در داخل یه پوسته قرار میگیرند.

مانند شکل سیکل اب در فشار کم و در دمای 4.5 درجه سانتی گراد اواپراتور تبخیر میشود و بر طبق قانون نهان تبخیر گرما گیر می باشد.

ما ابی را که میخواهیم در فن کويل یا هواساز استفاده کنیم در اواپراتور به وسیله کویل عبور می دهیم به این ترتیب گرمای اب گرفته می شود و اب

خنک می شود .ما از این اب خنک شده برای خنک کردن هوا استفاده میکنیم در ادامه با توجه به سیکل بخار اب به سمت جذب کننده می رود

و توسط لیتیوم بروماید جذب می شود.

ما برای اینکه اب ۴.۵ درجه خنک شده اواپراتور بتواند اب داخل کویل را بیشتر خنک کند از یک پمپ مبرد استفاده میکنیم که آب را بر روی کویل میرزد و

راندمان را افزایش می دهد.

همینطور در قسمت جاذب برای اینکه لیتیوم بروماید بتواند بیشتر بخار اب را جذب کند از یک پمپ مایع جاذب استفاده میکنیم که اب را در قسمت جذب

کننده اسپره می کند.

تا اینجای کار ما به هدفمان رسیدیم و آب را خنک کرده ایم ولی ما دو مشکل جدی داریم.

محلول لیتیوم بروماید وقتی مرتبا بخار آب را جذب کند رقیق می شود و پس از مدتی قدرت خود را از دست می دهد.

مایه مبرد که آب میباشد مرتبا تبخیر می شود و تمام می شود.

برای رفع مشکل ما یک دستگاه ژنراتور به چیلر اضافه میکنیم که لیتیوم بروماید ضعیف شده را به وسیله پمپ از قسمت جاذب دریافت میکند.

در ژنراتور به وسیله بخار یا اب داغ یا دمای مستقیم بخار لیتیوم بروماید جوشده و بخار اب از ان جدا می شود

بنابر این محلول باقی مانده غلیط است و قوی سپس به سمت جذب کننده ارسال می شود.

برای رفع مشکل دوم به سیستم فوق یک دستگاه کندانسور(تقطیر کننده) اضافه میکنیم تا بخار اب خارج شده در ژنراتور بتواند وارد کندانسور شده و

تقطیر شود و به به اواپراتور برگردد.

تا اینجا چیلر ما مشکلی ندارد ولی برای بالا بردن راندمان یک مبدل گرمایی بین ژنراتور و جذب کننده قرار میدهیم تا از طرفی محلول رقیق از جذب کننده

به سمت ژنراتور را گرم کند و از طرف دیگر محلول غلیظ که بر میگردد را خنک کند.

همینطور یک کویل در قسمت جذب کننده قرار می دهیم و اب برج خنک کننده را از ان عبور می دهیم تا لیتیوم بروماید خنک شود هرچه لیتیوم بروماید

سرد تر و غلیظ تر شود قدرت جذب کننده بیشتری دارد.

ابی که از طرف برج خنک کننده می اید را در کندانسور هم می چرخانیم تا عمل تقطیر را انجام دهد.

معایب چیلر جذبی:

فشار خیلی پایین: نگهداری مطمئن اواپراتور در فشار خیلی پایین دشوار است به طوری که آب بتواند در دمای 4.5 سانتی گراد بجوشد.

کمترین و کوچکترین نشتی باغث کاهش ظرفیت سیستم می شود.

خوردگی: محلول لیتیوم بروماید یک نوع آب نمک است اگر هوا به داخل سیستم نفوذ کند لیتیوم بروماید سریعا قسمت های فولادی را میخورد و

سیستم غیر فعال می شود.

کریستالیزاسیون :عمل تغییر حالت محلول از مایع به جامد است که باعث گرفتگی مسیر جریان محلول می شود.برای برطرف کردن ان بایستی لوله ی

گرفته شده را گرما داده تا مسیر باز شود.

تبدیل ظرفیت چیلر

 

دستگاه ها ىسرد کننده باید داراى یک سیستم تعیین ظرفیت باشند تا امکان مقایسه آنها وجود داشته باشد.

براى اندازه گیرى قدرت سرمایى در دستگاه هاى سرد کننده کوچک از وات و در دستگاه هاى بزرگ تر از کیلو وات استفاده مى شود.

براى ارزیابى قدرت دستگاه هاى سرد کننده واحد دیگرى وجود دارد و به زمانى برمى گردد که از یخ براى سردکردن استفاده مى کردند.

در اىن روش قدرت سرمایى دستگاه هاى کوچک را به بى تى یو در ساعت و قدرت سرمایى دستگاه بزرگ تر را به تن سرمایى مى سنجند.

یک تن سرمایى معادل سرمایى است که یک تن یخ در اثر ذوب شدن در 24 ساعت تولید مى کند و معادل 12000 بى تى  و در ساعت است.

هر تن تبرید چند کیلووات است؟

تن تبرید BTU/hr 12000=1TR

تن تبریدKcal/hr 3000=1TR

تن تبرید3500W = 3480 W=1TR

تن تبریدKW 3.5 = 1TR

تعمیر چیلر تراکمی

تجهیزات و سیستم هاي کنترلی چیلر تراکمی عبارت اند از :

1.ترموستات

2.اويل پرشر

3.هاي اند لو پرشر

4.آنتي فريز

5.فلوسوييچ

6.بيمتال و محافظ كمپرسور

7.سرويس ولو

8.چارژينگ ولو

9.فيلتر دراير FILTER- DRYER

10.سلونوئيد ولو

11.سايت گلاس

 

1.ترموستات

ترموستات چیلر

ترموستات چیلر

عملکرد این ترموستات شبیه ترموستات‌ های قطع و وصل تابستانی یا زمستانی می باشد.

با این تفاوت که این ترموستات‌ها دارای دو،سه و یا چهار میکروسوییچ بوده و دامنه قطع و وصل هر میکروسوییچ با میکروسوییچ مشابه متفاوت می

باشد.

هر میکروسوییچ در درجه حرارت مشخصی قطع و وصل می‌شود.

یعنی اینکه هر مرحله از یک ترموستات چند مرحله ای خود ترموستاتی است برای کنترل درجه حرارت تنظیم شده است.

در سیستم های برودتی و چیلرهایی که دارای سیستم تغییر ظرفیت می باشند می توان با ترموستات چند مرحله ای تعداد کمپرسور های زیر بار را

کنترل نمود.

و یا اینکه با استفاده از سیستم بی بار کننده(unloader) ظرفیت برودتی را کاهش داد.

امروزه ترموستات مرحله ای در انواع میکروسوییچی و الکترونیکی موجود می باشند.

ترموستات مر حله ای دارای یک حساسه و تعدادی کلید که هر کدام در یک دمای مشخص عمل می کنند .

ترموستات تدریجی 1) یک مقاومت متغیر 135 اهمی 2) دارای سه ترمینال R (سر مشترک) B وW (دو سر مقاومت)

در ترموستات‌های چند مرحله ای نکات زیر در نظر گرفته شده است:

1ـ برای تمامی میکروسوئیچ ها فقط از یک سنسور مشترک استفاده می‌گردد.

2ـ پیچ تنظیم رنج نیز مشترک بوده و تنظیم آن برای آخرین مرحله قطع می باشد.

مثلاً اگر رنج یک ترموستات چهار مرحله ای را روی عدد 35ocتنظیم کنید. این بدان معنی است که آخرین مرحله (مرحله چهارم) در 35oc قطع

می‌شود.

3ـ دیفرنشیال آنها مشترک است و با تغییر مقدار دیفرانشیال تمام مراحل بطور یکنواخت تغییر می کنند.

 

دیفرنشنال:

عبارت است از اختلاف بین قطع و وصل یک کنترل کننده درجه حرارت ، فشار ، رطوبت و … می باشد.

که مقدار آن بستگی به نوع کنترل کننده دارد یعنی مقدار دیفرشنال ممکن است به مقدار رنج اضافه و یا از آن کسر شود

بعنوان مثال یک ترموستات زمستانی (گرمایشی) اگر روی 80 c تنظیم شده باشد (نقطه قطع) و دیفرنشیال آن روی عدد 15 تنظیم شده باشد

این ترموستات در80 c مدار را قطع می کند و در 65 c 15-80 مدار را وصل می کند . و اگر ترموستات تابستانی (سرمایشی ) روی عدد 25 تنظیم شده

باشد

و دیفرنشیل آن روی عدد 15 ست شده باشد این ترموستات در 25 c مدار را قطع می کند و در (40c (25+15 مدار را وصل می کند.

به عبارت دیگر در ترموستات زمستانی مقدار دیفرنشیال از مقدار رنج کم می‌شود ولی در ترموستات تابستانی مقداردیفرنشیال به مقدار رنج اضافه

می‌شود.

به همین ترتیب در کنترل های فشار زیاد و فشار کم و … و یا اگر کنترل کننده ایی مجهز به پیچ تنظیم (Cut out) و پیچ تنظیم (Cut in) باشد (Cut out)

به معنی قطع مدار (رنج) و(Cut in) به معنی وصل مدار می باشد. درنتیجه دیفرنشیال از تفاضل Cut out و Cut in به دست می آید.

از آنجا که کمپانی هانیول بزرگترین تولید کننده سیستمهای کنترل و ترموستات است این نوع ترموستات نیز در سبد کالای کمپانی هانیول موجود

میباشد.

T775b2040 1 ترموستات مرحله ای هانیول اصلی

ترموستات مرحله ای چیلر دیجیتال هانیول

ترموستات چهار مرحله ای چیلر T775B2040 هانیول

مشخصات:

– ولتاژ تغذیه :

24 ولت یا 220 ولت متناوب .

– میزان کنترل دما :

40 – الی 120 درجه سانتی گراد .

– تعداد سنسور ورودی :

سنسور داخلی 1 عدد ، سنسور خارجی 1 عدد .

– تعداد خروجی :

4 خروجی رله مرحله ای یا 2 خروجی تدریجی سه وضعیتی .

مدل : هانیول T775B2040

 

2.اويل پرشر

 

اویل پرشر چیلر

اویل پرشر چیلر

 

 

این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می‌شود.

کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از آنها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل

می‌شود.

بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰ psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می‌دهد.

هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰ psi است یک هیتر درداخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می‌شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه

حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می‌شود.

اویل پرشر سوئیچ دانفوس از کمپرسور در مقابل کمبود روغن محافظت می‌کند.

به این طریق که درصورتی‌که کمبود روغن رخ دهد این سوئیچ اختلافی کاهش فشار را احساس کرده و پس از مدت کوتاهی کمپرسور را خاموش

می‌کند.

ساختمان و عملكرد كليدهاي كنترل فشار روغن تقريبا مشابه اند. همانطور كه درشكل مشاهده مي شود.

قسمت مكانيكي از دو آكارديون  (below)كه يكي توسط لوله رابط به مكش كمپرسور(LP) و يكي به رانش اويل پمپ متصل مي گردد

و اين دو توسط يك سيستم مكانيكي روي يك ميكرو سوييچ(N.C) , اختلاف فشار را ميرسانند. قسمت ديگر, هيتر 115 ولت ميباشد كه در كنار يك المان

حرارتي بي متال قرار دارد.

يك مقاومت افت ولتاژ نيز با هيتر سري شده  به طوري كه اگر در شبكه 230 ولت قرار گيرد ولتاژ دريافتي هيتر همان V115 باشد و يك دكمه ريست كه

اگر بي متال مدار را قطع نمود مجددا وصل نگردد تا بصورت دستي ريست گردد.

نحوه عملكرد آن به اين صورت است كه با استارت كمپرسور اويل پمپ نيز توسط روتور كمپرسور حركت مي كند.

تاخير زماني دركنترل كننده فشار روغن اجازه ميدهد كه كمپرسور 80 تا 120 ثانيه با فشار روغن كمتري كار ند.

اگر چنانچه اختلاف فشار بين مكش ودهش اويل پمپ بيشتر از ميزان ست شده برسد,

سوييچ اختلاف فشار باز شده و هيتر همچنان سرد باقي مي ماند وكنتاكت   (L.M) كه يك بي متال حرارتي است بسته باقي مي ماند

وكمپرسور به كارش ادامه ميدهد ولي اگر چنانجه اختلاف فشار به اندازه ست شده نرسد,

كليد اختاف فشار وصل شده و جريان از هيتر H عبور كرده و پس از مدتي بي متال گرم شده و كنتاكت ايمني M.L باز ميشود و كمپرسور متوقف مي

شود.

تا اينكه بعد از برطرف شدن عيب توسط سرويس كار دكمه ريست فشار داده شود و كمپرسور مجددا به كارش ادامه دهد.

لازم به ذكر است در شبكه 220 ولت بايد از پايانه 230 يا 240 كليد اطمينان روغن و در شبكه هاي 110 ولت بايد از پايانه 115 يا 120  كليد اطمينان

روغن استفاده كرد.

3.هاي اند لو پرشر

 

هاي اند لو پرشر چیلر

هاي اند لو پرشر چیلر

این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می‌باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و

لوله HP را به قسمت فشار بالا در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند.

هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می‌باشد.

در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولاً فشار پایین را روی ۳۰ psi و فشار بالا را روی psi ۲۲۰ و با کندانسور هوایی فشار پایین را روی ۴۰ و فشار بالا

را روی ۲۵۰ psi می‌توان تنظیم کرد.

اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر

افزایش گاز دستگاه روشن می‌شود.

 

4.آنتي فريز

آنتی فریز چیلر

آنتی فریز چیلر

 

آنتي فريز به منظور جلوگيري از يخ زدن اواپراتور به كار مي رود.

با توجه به اينكه آب در دماي 4 درجه سانتيگراد شروع به افزايش حجم و يخ زدن مي نمايد كه اين مساله براي اواپراتور چيلر خطرناك بوده و باعث

تركيدگي لوله ها و صدمه ديدن ان مي گردد لذا لازم است از آن در مقابل يخ زدگي محافظت نمود لذا از يك ترموستات آنتي فريز كه معمولا روي 5 درجه

سانتيگراد تنظيم مي شود استفاده مي گردد.

كه در صورت عمل نكردن ترموستات اصلي چيلر به هر دليل كمپرسور چيلر را خاموش مي نمايد .

در سیستم های تبرید با اواپراتور آبی، در صورتی که مسیر جریان مسدود گردد و یا پمپ های آب دچار خرابی شود و به هر صورت دبی اب کاهش یابد

و فلوسوئیچ به هر علت عمل نکند ، احتمال یخ زدگی و شکستگی لوله ها بسیار محتمل است در این شرایط ترموستات انتی فریز از سیستم

محافظت می نماید و مانع از وارد آمدن خسارت به مجموعه میگردد.

بالب این ترموستات در سردترین نقطه اواپراتور آبی در قسمت زیرین اواپراتور نصب می گردد چرا که آب سرد بدلیل بالاتر بودن وزن مخصوص در قسمت

پائین اواپراتور جای دارد و پدیده یخ زدگی از این ناحیه شروع میشود.

  کنتاکت های NC این ترموستات در مدار فرمان به صورت سری با کنترل کننده های ایمنی متصل می گردد و در صورت عمل نمودن این کترل کننده

کمپرسور بلافاصله خاموش شده و سیستم اجازه ادامه فعالیت پیدا نمی کندتا زمانی که اپراتور در محل حاضر شود و دکمه ریست را فشار دهد.

نقطه تنظیم ترموستات انتی فریز 3 الی 5 درجه بالاتر از نقطه انجماد سیال میباشد.

نکته : در دستگاه هایی که دارای چند اواپراتور می باشند برای هریک از اواپراتور ها نصب یک عدد آنتی فریز مستقل ، الزامی می باشد.

در شرایطی که سیستم تبرید برای مصارف زیر صفر طراحی شده باشد لازمست در ترکیب سیال عامل از اتیلن گلیکول استفاده نمود

تا دمای انجماد آب کاهش یابد. در این شرایط می توان رنج تنظیم ترموستات انتی فریز را تا دماهای زیر صفر درجه پائین آورد.

علل اصلی تحریک شدن ترموستات انتی فریز در مدار:

 

1-    کاهش دبی جریان آب پمپ

2-    گرفتگی صافی های پمپ

3-    پائین بودن دبی آب پمپ ها

4-    کاهش بیش از حد فشار LP

5-    تنظیم ترموستات اصلی دستگاه روی دماهای پائین

6-     تنظیم اشتباه ترموستات انتی فریز

 

5.فلوسوييچ

 

فلوسوئیچ چیلر

فلوسوئیچ چیلر

همانطور که می دانیم در بسیاری از تجهیزات همچون پمپ ها حضور سیال ضروری است بدین معنی که عدم حضور سیال سبب خرابی و آسیب آن

تجهیز شده و خارج شدن خط از سرویس می شود. حضور یا عدم حضور سیال را در سیستم ها توسط ابزاری به نام فلوسویئچ مشخص می شود.

این سویچ وظیفه تشخیص جریان در لوله های آب برج خنك كن و سیستم را دارد در صورتی كه جریان در لوله ها برقرار نباشد از روشن شدن دستگاه .

در صورت روشن بودن دستگاه با قطع جریان فرمان خامش شدن دستگاه را صادر می نماید .معمولا برای جلوگیری از بروز چنین مشكلی پمپ های برج

و پمپ های آب سیستم را با مدار راه اندازی دستگاه اینتر لاك می نمایند .

 

فلوسوئیچ ها به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

· پیستونی
· شاتل(shuttle)
· پره ای

در فلوسوییچ پیستونی حرکت سیال سبب حرکت یک پیستون شده  وحرکت این پیستون سبب ایجاد یک میدان  مغناطیسی و عمل کردن سوییچ می

شود.

یک فنر نیز در کنار این پیستون وظیفه برگشت پیستون به هنگام کاهش جریان را دارد. این فلوسوییچ ها معمولا برای جریان های با دبی پایین

مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع دیگر فلو سوییچ ها ، فلو سوییچ های شاتل می باشد که با مکانیزمی شبیه  فلو سوییچ های پیستونی و تنها با ساختاری کمی متفاوت عمل می

کنند. این نوع فلو سوییچ ها در دبی بالاتری نسبت به فلو سوییچ های قبل عمل می کنند.

نوع دیگر فلو سوییچ ها که به نسبت فلو سوئیچ های قبلی رواج بیشتری در صنایعی چون HVAC دارند، فلوسوئیچ های پره ای (Vane/Paddle flow

switch) هستند.

در این نوع از فلو سوئیچ ها  همانطور که از نام آن ها پیداست جریان سیال سبب حرکت پره ها شده و سوییچ با این حرکت عمل می کند.

 

6.بيمتال و محافظ كمپرسور

بیمتال چیلر

بیمتال چیلر

بیمتال چیلر

بیمتال چیلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي‌متال از دو فلز غير همنام به هم چسبيده تشكيل شده است كه با اضافه شدن جريان نرمال برق دراين فلزات گرمايي كمي بوجود مي‌آيد.

اين گرما باعث انبساط طولي فلزات مي‌شود و چون ضريب انبساط طولي آنها متفاوت مي‌باشد، باعث حركت بي‌متال به يك طرف مي‌شود،

از اين حركت در كنترل‌هاي برق استفاده كرده و بوسيله آن مي‌توان جريان برق را قطع و يا وصل كرد.

حركت بي‌متال ممكن است تدريجي و يا با استفاده از يك صفحه فلزي ممكن است سريع باشد.

اورلد

يك كليد محافظ جريان اضافي ميباشد.اين قطعه يك وسيله حفاظتي است كه هنگامي كه جريان بيشتر از حد مجاز كمپرسور از آن عبور كند

و يا در اثر اختلال پيش آمده ، كمپرسور بيش از اندازه گرم شود جريان برق را  قبل از اينكه به سيم پيچ موتور صدمه اي برسد قطع ميكند.

بعضي اورلود ها داخل موتور و در گرمترين محل داخل سيم پيچ موتور نصب ميشوند كه به اورلود داخلي معروف است و بسته به طراحي كمپرسور ،در

اكثر كمپرسور ها چه كوچك وچه بزرگ نصب ميشود.

اورلود در كمپرسورهاي تكفاز به صورت سري با مدار ولتاژ كمپرسور نصب ميشود به طوري كه تمام جريان مورد نياز براي كار كمپرسور از داخل اورلود

عبور ميكند واورلد نیز به بالاترین قسمت بدنه کمپرسور نصب می گردد.

بنابراين به هر دليلي كه كمپرسور جريان بيش از حد بكشد و يا كمپرسور از حد معمول بيشتر گرم شود، اورلود اجازه عبور جريان را نخواهد داد و

كمپرسور از مدار خارج ميشود.

در كمپرسور هاي بزرگتر از 3 تن اورلود داخلي توانايي حمل تمام جريان مصرفی کمپرسور را ندارد لذا بايد بصورت سري با مدار كنترل بسته شود

و كمپرسور را از طريق مدار فرمان كنترل كند.

اين اورلود ها  فقط از طريق حس گرماي سيم پيچ كمپرسور از آن حفاظت ميكنند.

بنابراين به هر دليل كه گرماي سيم پيچ كمپرسور بالا رود،دستور قطع برق بوبين كنتاكتور توسط اورلود داخلي صادر ميشود و در نتيجه كمپرسور از مدار

خارج ميشود.

در اورلود داخلي با پايين آمدن گرما ي سيم پيچ ،پلاتينهاي اورلود بسته شده و كمپرسور شروع به كار ميكند.

( البته بستگي به مدار فرمان موتور دارد و ممكن است طراحي مدار بگونه اي باشد كه جهت روشن شدن مجدد كمپرسور ،نياز به استارت دستي باشد.)

برخي از اورلود ها خارجي هستند . اورلود هاي خارجي عموماً از نوع بيمتالي هستند ودر مقابل دما و جريان موتور حساس مي باشند .

اورلود هاي بيمتالي در دو نوع طراحي و ساخته مي شوند.

1- موتور كمپرسور را مستقيماً از مدار خارج مي كنند يعني در مدار ولتاژ موتور كمپرسور هستند و در صورت عمل كردن به صورت مستقيم كمپرسور را

خاموش مي كنند .

2-موتور كمپرسور را به صورت غير مستقيم از مدار خارج ميكنند يعني در صورت عمل كردن مدار كنتاكتور يا استارتي را باز كرده و كمپرسور را خاموش

مي كنند .

در كمپرسور يخچال هاي خانگي وبسیاری ازکولرهای پنجره ای واسپیلت ها اورلود ها عموماً به شكل بيمتالي هستند كه شامل يك تيغه بيمتال و يك

مقاومت (هيتر) هستند .

اين دو به صورت سري به همديگر متصل شده اند و تمام جريان كمپرسور از آن ها عبور ميكند .

وقتي كه كمپرسور جريان بيش از حد از بكشد مقاومت داخل اورلود داغ شده و كليد بيمتال باز ميشود ( باز شدن كليد بيمتال همراه با صدای تیک مي

باشد ).

در  درجه حرارت 105درجه سلسيوس قطع و در 61 درجه سلسيوس وصل ميشود . اورلود در حدود يك تا دو دقيقه شاید کمی بیشتر ريست خواهد شد

و كمپرسور دوباره روشن مي شود.

7.سرويس ولو

سرويس ولو يا شير سرويس بعد از كندانسور و در ابتداري لوله مايع قرار دارد و زمانيكه احتياج به بستن مدار مايع براي منظورهاي مختلف مثل تعمير و

سرويس كردن فيلتر دراير يا شير شك كن)، سلونوئيد ولو سايت گلاس شير انبساط نصب مي‌شود.

مغناطيسي و يا جمع كردن مايع مبرد در كندانسور و يا علتهاي ديگري باشد.

مي‌توان با بستن اين شير حركت مايع مبرد را متوقف كرد و قطعه مورد نظر را تعمير و يا تعويض كرد.

8.چارژينگ ولو

 اين شير جهت تغذيه و شارژ مبرد به داخل سيستم چيلر استفاده مي‌شود و بدنه آن از جنس برنج چكش کاري شده است.

دسته سوپاپ آن بصورت چهار گوش و آچار خور تهيه گرديده است.

9.فيلتر دراير FILTER- DRYER

فیلتر درایر

فیلتر درایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيلتر دراير از دو قسمت فيلتر و دراير به معني خشك كن تشكيل شده است.

در زمان ساخت چيلر و يا راه‌اندازي ابتدايي و يا بعداً ممكن است مقداري پليسه و يا براده و يا كثافت در داخل سيستم وجود داشته باشد كه اين

ضايعات بوسيله فيلتر متوقف مي‌شود و اجازه پيدا نمي‌كنند كه در داخل سيستم گردش كنند و احياناً به كمپرسور و يا قطعات ديگر چيلر خسارت

وارد كنند.

دراير يا خشك كننده قسمت ديگر فيلتر دراير مي‌باشد كه ماده جذب رطوبتي مي‌باشد كه در مسير گاز مبرد قرار داده مي‌شود تا رطوبت موجود در مبرد

را جذب كند و بيشتر در چيلرهاي كه با ماده مبرد فريون 22 كار مي‌كنند مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

عدم رطوبت در دستگاه چيلر حائز اهميت مي‌باشد. زيرا چنانچه رطوبت در سيستم وجود داشته باشد.

در فشارهاي پايين تقطير گشته و بصورت مايع در مي‌آيد و همراه با گاز وارد كمپرسور مي‌شود و اين امر باعث شكستن سوپاپ‌ها و از بين رفتن سيلندر

و پيستون و از آب بندي انداختن كمپرسور مي‌شود.

علاوه بر اين باعث زنگ زدگي قطعات و همچنين باعث يخ زدگي در شير انبساط و مسدود شدن مسير جريان گاز مي‌شود.

 

10.سلونوئيد ولو

سلونوئيد ولو

سلونوئيد ولو

در مدار چيلر سلونوئيد ولو يا شير مغناطيسي سر راه مايع مبرد قبل از اواپراتور كار مي‌گذارند.

اين شير توسط برق مسير مايع مبرد را باز و بسته مي‌كند. زمانيكه برق چيلر قطع شود شير بسته مي‌شود و جريان مايع مبرد متوقف مي‌گردد.

همچنين در موقع خاموش كردن چيلر در وهله اول برق سلونوئيد ولو قطع مي‌شود و عمل پمپ دان كردن خود به خود انجام مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

11.سايت گلاس

سابت گلاس

سابت گلاس

جهت تشخيص مقدار ماده مبرد دستگاه از يك شيشه رؤيت كه در مسير مبرد نصب مي‌شود استفاده مي‌كنند.

چنانچه مقدار ماده مبرد كم باشد در مايع حبابهايي ديده مي‌شود كه با اضافه كردن گاز به سيستم اين حبابها از بين مي‌رود.

بعضي از سايت گلاس‌ها مجهز به رطوبت سنج مي‌باشد كه رطوبت درون سيستم را با تغيير رنگ دادن نشان مي‌دهد. جنس سايت گلاس‌ها اغلب از

برنج مي‌باشد .

 

 

عیب یابی سیستم چیلر تراکمی

 

کمپرسور روشن نمیشود

 

1. سوئیچ وصل نیست.

2. فیوز سوخته یا برداشته شده است.

3. آورلد کمپرسور عمل کرده.

4. در سیم کشی قطعی وجود دارد.

5. در سیستم کنترل قطعی وجود دارد.

6. کنترل بعلت سرما قطع کرده (ترموستات).

7. در سیم کنترل اشکال وجود دارد.

8. سیسم کشی ها اشتباهی یا خرابی دارد.

کمپرسور روشن نمی شود ولی در مدار کنترل حفاظت آلارم است

 

1. سیم کشی اشتباهی یا قطعی دارد.

2. افت ولتاژ در مدار زیاد است.

3. نقص در خازن راه انداز.

4. رله کنتاکت بسته و چسبیده است.

5. موتور کمپرسور اتصال کوتاه شده.

6. های پرشر قطع کرده است.

7. مکانیسم داخلی کمپرسور (اورلد) قطع کرده است.

8. فشار روغن کمو سوئیچ آن قطع کرده است.

کمپرسور استارت می خورد ولی روی دور آرام نمی

 

1. اشتباه در سیم کشی وجود دارد.

2. افت ولتاژ زیاد است.

3. رله در حالت باز است.

4. خازن راه انداز خراب است.

5. ظرفیت خازن کم و یا خراب است.

6. موتور کمپرسور دارای اتصال کوتاه یا قطعی است.

7. مکانیسم داخلی کمپرسور خرابی یا قطعی دارد.

کمپرسور استارت می خورد و کار می کند ولی اورلد عمل می کند

 

1. آمپر اضافی از مدار کنترل گذشته و فیوز را سوزانده است.

2. افت ولتاژ در سیستم بالاست.

3. حفاظت و آورلد قطع کرده است.

4. ایراد در خازن است.

5. های پرشر قطع کرده است.

6. گاز برگشتی به کمپرسور داغ و کمپرسور داغ شده است.

7. موتور کمپرسور اتصال کوتاه و یا عیب دارد.

8. بلبرینگ یا پیستون کمپرسور گریپاژ کرده است.

کمپرسور استارت می خورد ولی زود خاموش می شود

 

1.یکی از آورلدها قطع کرده است.

2. ترموستات فرمان قطع داده است.

3. های پرشر مدار را قطع کرده است.

علت های پرشر عبارتند از:

a) فشار در سیستم بالاست b) وجود هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر در مدار c) شارژ اضافی بر ظرفیت فریون d) قطعی مکانیسم داخل کمپرسور مثل بی متال بر اثر گرما

4. سوییچ فشار پایین قطع کرده است.

5. نشت گاز از شیر برقی(سولونوئید ولو) است.

6. نشت گاز از شیر دهش (دیسژاژ)

7. کمبود گاز در مدار است.

8. اختلال در کار تجهیزات انبساط است.

9. مشکل از شیر انبساط است.

کمپرسور روشن می شود ولی سریع توسط اورلد قطع می شود

 

1. رله استارت چسبیده است.

2. نقص در خازن استارت است.

3. افت ولتاژ زیاد است.

کمپرسور دائم کار می کند

 

1. ظرفیت دستگاه پایین است.

2. فضای تهویه نسبت به دستگاه بزرگ است.

3. کویل اپراتور یخ زدگی دارد.

4. در سیستم مبرد نقص وجود دارد.

5. کندانسور کثیف است.

6. در سیستم مبرد گرفتگی وجود دارد.

7. کویل کندانسور کثیف است.

8. فیلتر درایر گرفتگی یا کثیف است .

9. چیلر در محیط خیلی گرم نصب شده است.

10. هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر در فریون وجود دارد.

11. شیر انبساط اواپراتور بسته یا خراب است.

12. کمپرسور بدون راندمان کار می کند.

خط مکش یخ زده و یا عرق می کند

 

1. مقدار مبرد از شیر انبساط زیادتر از نیاز عبور می کند.

2. شیر انبساط زیاد باز می شود (تنظیم نیست).

3. فن اواپراتور کار نمی کند.

4. گاز زیاد شارژ شده است.

خط مایع یخ زده و یا عرق می کند

 

1. گرفتگی در فیلتر درایر است.

2. شیر خط مایع بسته یا گرفتگی دارد.(شیر رسیور بسته
شده است)

3. لیک (نشت) در سولونوئید ولو است.

فشار خیلی بالاست

 

1. شارژ اضافی نمودن گاز

2. وجود هوا یاگاز غیر قابل تقطیر در سیستم

3. کثیفی کندانسور

4. خرابی فن کندانسور

5. یونیت در جای خیلی گرم نصب شده

6. مشکل در جریان گردش آب در کندانسور

7. شیر اصلی آب بسته

8. گرفتگی در مدار مثل درایر و غیره

9. شیر دهش کمپرسور بسته است.

اواپراتور یخ میزند و در موقع کار مشکل ایجاد می کند

 

1. وجود رطوبت در مبرد

2. چسبندگی و بسته بودن شیر در مسیر است.

فشار خیلی پایین است

 

1. کمبود گاز مبرد در سیستم است.

2. لیک در مدار است.

3. یونیت در محل خیلی سرد نصب شده است.

4. آب کندانسور خیلی سرد است.

About سامان نخکوب نیاسر

One Response to تعمیر چیلر
  1. عالی بوووووود*


[top]

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *