Tag Archives: سختی گیر FRP

سختی گیر سختی گیر چیست،سختی آب چیست ؟ به ویژگی هایی از آب که با توجه به نوع و میزان مواد حل شده در آن تغییر می کند خواص شیمیایی آب گویند. سختی آب یکی از ویژگی های شیمیایی آب است که به واسطه وجود یونهای کلسیم و منیزیم ایجاد میشود. به بخشی از مواد […]