نگهداری تاسیسات مکانیکی

نگهداری تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی یکی از بخش های مهم در هر ساختمانی به شمار میرود. نگهداری تاسیسات مکانیکی بسیار حائز اهمیت است زیرا در صورت بروز کوچکترین مشکل در این بخش ممکن است در عملکرد سایر بخش های مربوطه اخلال ایجاد شود.

×