آقای جعفری مدیر مجتمع ارغوان غربی

مصاحبه با جناب آقای جعفری مدیر محترم مجتمع ارغوان غربی که یکی از مشتریان تهویه گستر راگا می باشند.

×