آقای صدر دینی مدیر مجتمع سبز فرمانیه

مصاحبه با جناب آقای صدر دینی مدیر محترم مجتمع سبز فرمانیه که یکی از مشتریان تهویه گستر راگا می باشند.

×