آقای صدر دینی مدیر مجتمع سبز فرمانیه

مصاحبه با جناب آقای صدر دینی مدیر محترم مجتمع سبز فرمانیه که یکی از مشتریان تهویه گستر راگا می باشند.

ارتباط با تهویه گستر راگا
دریافت مشاوره