تعمیر مشعل

مشعل گازسوز

مشعل گازسوز

مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت (به این عمل احتراق گفته می‌شود) در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دود کش خارج می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.

مشعل (BURNER) وسیله ای است که با استفاده از سوخت گاز، گازوئیل، مازوت و یا سایر سوخت ها انرژی گرمایشی را با استفاده از شعله مستقیم ایجاد می کند. مشعل ها بر اساس سوخت مصرفی و ظرفیت گرمایشی و نوع مصرف انتخاب می شوند. مشعل ها عمدتا جهت گرمایش سیستم هایی مانند دیگ بخار و دیگهای فولادی و چدنی (گرم کردن مایعات ناقل حرارت) استفاده می شوند.در دیگ ها ظرفیت مشعل با توجه به ظرفیت محاسبه شده در دیگ انتخاب می شوند و این دو عدد رابطه مستقیم دارند. (کیلو کاری – کیلو وات)

طرز کار مشعل بدین شکل می باشد که سوخت از طریق نازل به محفظه احتراق رفته و ایجاد جرقه، حرارت مورد نیاز را به صورت شعله به داخل کوره هدایت می کند. قطعات مشعل شامل فیلتر سوخت (گازسوز)، شیر برقی، پرشر سوئیچ گازی، پرشر سوئیچ هوا، فن و الکترو موتور، سیستم جرقه زنی، یون کنترل شعله مشعل، رله کنترل و دمپر تنظیم هوا می باشد.

مشعل‌ها بر اساس: پروفیل شعله تولید شده، نوع سوخت، طریقه اشتعال، ظرفیت کاری و … تقسیم‌بندی می‌شوند. کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش می‌باشد که با توجه به نیاز کار، مشعل مورد نظر را انتخاب می‌کنند. یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها می‌باشد.

مشعل گازسوز
اين مشعلها براي احتراق گاز طبيعي طراحي شدهاند. دبي سوخت گازي لازم در اين مشعلها، توسط شير برقي كنترل شده و هواي لازم براي
احتراق آنها توسط يك دمنده كه بر روي محور موتور نصب شده است تأمين
ميشود. دبي اين هوا هم توسط دمپر هوايي كه در ساختمان مشعل نصب
شده است، كنترل ميشود.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

جريان گاز از يك فيلتر عبور كرده، با هواي احتراق مخلوط شده و آماده احتراق ميشود. اگر فشار هواي احتراق از حدي كمتر شده و يا دبي سوخت از مقدار مورد نظر بيشتر يا كمتر شود، اين موضوع توسط سنسورهاي فشارِ
تعبيه شده در مشعل حس شده و مشعل به وسيله يك رله كنترلي، خاموش ميشود. در صورت مناسب بودن تمام شرايط ذكر شده، در نهايت مخلوط سوخت گازي و هوا، توسط جرقه (كه به وسيله يك ترانس ولتاژ بالاي
نصب شده در ساختمان مشعل ايجاد ميشود) و يا به وسيله شعله يك شمعك كه در مسير خروجي جريان قرار ميگيرد.
محترق ميشود. همچنين به منظور يكنواخت كردن و پايدارسازي شعله، از يك شعله پخش كن در جلوي نازل سوخت استفاده ميشود. به منظور كنترل فرايند احتراق از يك سنسور به نام ميله يونيزاسيون در مسير شعله استفاده ميشود. در صورت برقرار شدن شعله و وجود حرارت، يك جريان الكتريكي در آن برقرار شده و رله مشعل با دريافت اين جريان به عملكرد خود ادامه ميدهد. اگر به هر علت تغييري در وضعيت اين جريان رخ دهد مشعل توسط رله خاموش ميشود.

تنظيم مشعل گازسوز

۱ــ يک دستگاه مشعل گازسوز

۲ــ آچار آلن دراندازههاى متفاوت

۳ــ آچار تخت در اندازههاى مختلف

۴ــ آوومتر (آمپرمتر انبرى)

مراحل اجراى کار

۱ــ کليداصلى برق ورودى به مشعل را قطع کنيد.

۲ــ با يک آچار مناسب در مشعل را باز کنيد.

۳ــ مهره ماسوره يا مهره ورود گاز به داخل مشعل را باز کنيد.

۴ــ دوعدد پيچ نگهدارندهٔ گاز را که بعد از شيربرقى لوله مشعل قرار دارد شل کنيد.

۵ ــ مجموعه لوله گاز الکترود جرقه و الکترود يون شبکهاحتراق را بيرون آوريد.

۶ ــ پيچ روى بست الکترود جرقه و الکترود يون را شل کنيد.

۷ــ فاصله ميان الکترود جرقه احتراق و يا فاصلهٔ ميان دوالکترود جرقه ازهم در مدلهای ديگر راحداقل ۳ ميلیمتر تنظيم کنيد.

۸ ــفاصله ٔهوايى بين ميله زمين (عصايى) و ميله يونيزاسيون (الکترود يون)، را ۳ تا ۵ ميلىمتر تنظيم کنيد.

دقت کنيد که ميله يونيزاسيون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.

۹ــ مجموعه را در محل خود ببنديد.

۱۰ــ براى تنظيم شبکه احتراق، پيچ قفل کننده ۳ را شل کنيد.

۱۱ــ به وسيله بادامک تنظيم شعله ۲ مجموعه شبکه احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظيم کنيد.

۱۲ــ پس ازتنظيم شعله، پيچ قفل کننده ۳ را سفت کنيد.

۱۳ـ ـبرق ورودى به مشعل را وصل کنيد.

۱۴ــ مشعل را استارت کنيد.

۱۵ــ به وسيله آمپرمتر انبرى، با قراردادن يکى ازسيم هاى تغذيه (نول يا فاز) در داخل قسمت (انبر)، ميزان جريان عبورى

به مشعل را مشاهده و آن را با آمپر نامى دستگاه مقايسه کنيد.
در صورت مغايرت حتما مشعل را خاموش و علت يابى کنيد(شفت الکتروموتور،دمنده و قسمتهای گردنده را وارسى کنيد).

۱۶ــ پس از اطمينان از کارکرد صحيح مشعل، ابزار و وسايل کار خود را جمع آورى نماييد و تحويل انبار دهيد.

شيربرقى مشعل گازسوز

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

برش شير برقى است که در مشعل هاى يک مرحله اى گاز سوز نصب مىشود و قابل تنظيم (تدريجى) است.
قسمت هاى مختلف و اجزاى  تشکيل دهنده شير در زير آمده است:
شير برقى مزبور داراى يک سيستم قابل تنظيم براى باز  اوليه است .شير، تدريجا بازمىشود تا شعله به وضعيت نهايى شدن خود برسد. حداکثر زمان باز شدن شير ۲۰ ثانيه است و شير در مدت يک ثانيه بسته مى شود.
همانطور که در دياگرام، کورس تنظيم سرعت باز شدن مشخص است، در مدت زمان صفر تا ۲۰ ثانيه شير برقى تدريجا به حالت کاملا باز درمى آيد ولى زمان خاموش شدن،درمدتي که ثانيه، مسير را مى بندد.
(۴۰ ٪شير به محض فعال شدن شير برقى و ۶۰ ٪بقيه به تدريج درمدت زمان ذکر شده باز مىشود.) قبل از اقدام به تنظيم شير برقى تدريجى، بايد از نداشتن نشتى شيلنگ هاى ارتباطى گاز به مشعل، اطمينان حاصل کنيم.
همچنين بايدتنظيم کليدفشارى گاز رو ىعدد ۵ ميلى بار mbar قرارگرفته باشد. بعدازکنترل موارد بالا،نسبت به تنظيم شيربرقى و متناسب با محفظه  احتراق، اقدام مىشود. بايد توجه داشت که طول شعله از 3/4 محفظه احتراق تجاوز کند و تحت هيچ شرايطى شعله به صفحه انتهایی محفظه احتراق (ديگ) برخورد ننمايد.

شير برقى گاز (نوع تدريجى)، داراى دو سيستم تنظيم به شرح زير است :

۱ــ تنظيم شير براى زمان باز شدن کامل آن
۲ــ تنظيم شير براى مقدار جريان گاز

براى تنظيم زمان باز شدن کامل شير بايد درپوش ۱۵ را باز کرد و مانند شکل و با چرخاندن پيچ تنظيم، درجهت عکس عقربه هاى ساعت، زمان باز شدن کامل را کم کرد و برعکس.
شير برقى تدريجى، بسته به ميزان افت فشار ناشى ازعبور جريان گاز از آن،مى تواند در دبى هاى حجمى متفاوت عمل نمايد.

به عنوان مثال، يک نوع شير گاز تدريجى در اندازه 1/2 می تواند از 1/8 الى 60 متر مکعب در ساعت، گاز را از خود عبور دهد.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

که اين ميزان، بسته به نوع محفظه احتراق و ميزان هواى درنظر گرفته شده، مى تواند تنظيم گردد.

تنظيم مقدار جريان گاز به شرح زير است: ابتدا پيچ استوانه اى قفل کننده، مطابق شکلهاى الف و ب کمى باز شود. سپس، با چرخاندن

فلکه تنظیم مقدارنهايى گاز ۱۳ مى توان درجهت عکس عقربه هاى ساعت ميزان گاز عبورى را زياد کرد و برعکس. بعد از تنظيم بايد پيچ
۲ محکم گردد.

تنظيم شير برقى مشعل گازسوز

۱ شير دستى گاز ورودى به مشعل را به حالت باز قرار دهيد.

۲ کليد فشار گاز را روى عدد  mbar ۵ ميلى بار تنظيم کنيد.

۳ به وسيلهٔ آب صابون از نداشتن نشت گاز، اطمينان حاصل کنيد.

۴ پس از اطمينان از نداشتن نشتى در اتصالات و شيرآلات مشعل، درپوش شير برقى را باز کنيد.

۵ به وسيلهٔ درپوش شير، زمان باز شدن کامل شير را تنظيم کنيد.

6 مشعل را روشن کنيد.

۷ براى تنظيم شير برقى جهت عبور جريان گاز به ميزان مورد نياز (که بستگى به نوع محفظهٔ احتراق و ميزان هواى احتراق

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

دارد) بايد پيچ قفل کننده (شمارهٔ ۲) را به وسيلهٔ پيچ گوشتى شل کنيد

۸ سپس با چرخانيدن فلکهٔ تنظيم مقدار نهايى گاز (شمارهٔ ۱۳ از شکل ۲۵ ۵)، ميزان گاز عبورى از شير را تنظيم کنيد.

۹ بعد از تنظيم ميزان نهايى گاز عبورى از شير، پيچ قفل کننده (شمارهٔ ۲) را محکم کنيد.

سيم کشى مشعل گازسوز:

نقشهٔ گستردهٔ (شکل ۳۰ ۵) مربوط به سيم کشى داخل مشعل است، که توسط کارخانهٔ سازنده صورت گرفته است. شکل ۳۱ ۵ مربوط به سيم کشى خارج مشعل است که توسط نصّاب بايد در محل اجرا گردد.

مراحل اجراى کار
۱ ارتباط تابلوى برق به مشعل را توسط کليد و يا فيوز اصلى قطع کنيد.

۲ سر سيم هاى قسمت هاى مختلف مشعل از پايهٔ رله جدا شود. اين کار توسط مربى کارگاه اجرا شود.

۳ مشعل را در سيم هاى مربوط به قسمت هاى مختلف مشخص نماييد و به ترمينال مربوط در پايهٔ رله مطابق شکل ۳۰ ۵ وصل کنيد.

۴ سيم کشى بيرون مشعل را مطابق شکل ۳۱ ۵ اجرا کنيد.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

۵ پس از تأييد صحت سيم کشى توسط مربى کارگاه و در حضور وى، فيوز اصلى و کليد اصلى برق را درحالت وصل
قرار دهيد و مشعل را روشن کنيد.
در جدول ۲ ۵، عيوب، علل احتمالى و چگونگى رفع
عيب آنها را در مشعل گازى دمنده دار ملاحظه مى کنيد.

 

عیوب مشعل گازسور:

برق وصل است ولى موتور مشعل روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ شير گاز بسته است.
۲ کليد فشار گاز روى فشارى بالاتر از فشار گاز شهر تنظيم شده است.
۳ مدار کليد فشار گاز قطع شده است.
۴ مدار کليد فشار هوا اتصالى کرده است.

طريقه رفع عيب

۱ شير گاز را باز کنيد.
۲ درجهٔ فشار کليد فشار گاز شهر را تنظيم کنيد.
۳ مدار کليد فشار گاز را براى تداوم چک کنيد.
۴ رله را برداريد و با استفاده از اهم متر، مدار کليد فشار هوا را چک کنيد که اتصالى نداشته باشد.

موتور روشن مى شود و بعد از چند ثانيه رله اعلام خطر (رى ست) مى کند:

علّت احتمالى

۱ سيم الکترود (يون) حس شعله يا مدار آن به بدنهٔ مشعل اتصالى دارد.

طريقه رفع عيب

۱ کنترل رله را باز نماييد و با استفاده از اهم متر، اتصال مدار الکترود حس شعله را به بدنهٔ مشعل چک کنيد.

موتور به طور دائم روشن مى ماند و هيچ اتّفاق ديگرى نمى افتد:

۱ اتصال فن به موتور باز شده است.
۲ مجراى ورودى هواى مشعل مسدود شده است.
۳ کليد فشار هواى مشعل روى فشار زياد تنظيم شده است.
۴ مدار کليد فشار هواى مشعل قطع شده است.
۵ لولهٔ فشار هوا در داخل پوستهٔ مشعل قرار نگرفته است.
۶ در مواردى که کليد فشار هوا به صورت گريز از مرکز است:
الف. کوپلينگ کليد ساييده شده است.
ب.  ميکروسوئيچ ها وصل نمى کند.
ج.  کليد فشار هواى مشعل خراب شده است.

طريقه رفع عيب

۱ کوپلينگ ارتباط بين موتور و فن خراب است و بايد تعويض شود.
۲ دمپر تنظيم هواى ورودى را، که بسته است، باز کنيد.
۳ کليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.
۴ درجهٔ تنظيم را کم کنيد و براى چک کردن، مدار کليد فشار کنترل هوا را برداريد و با استفاده از يک سيم
و با احتياط موتور را روشن کنيد. سپس با استفاده از اهم متر، مدار کليد فشار هوا را چک کنيد.
۵ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۶ کليد گريز از مرکز را به طريق زير رفع عيب کنيد:
الف. کوپلينگ و يا کليد گريز از مرکز را تعويض نماييد.
ب. کليد گريز از مرکز تعويض شود.
ج. کليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل روشن مى شود امّا پس از چند لحظه خاموش مى شود:

علّت احتمالى

۱ اتصالات فاز و نول جابه جا شده اند.
۲ مدار حس شعله قطع است.
۳ الکترود جرقه زن به بدنهٔ مشعل اتصال دارد.
۴ الکترودهاى جرقه زن در داخل شعله و در مجاورت الکترود حس شعله قرار دارد.
۵ الکترود حس کنندهٔ شعله در داخل شعله قرار ندارد.

طريقه رفع عيب

۱ محل آنها را تعويض کنيد.
۲ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۳ محل اتصالى را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۴ الکترودهاى جرقه زن را به عقب بکشيد تا به اندازهٔ چند ميلى متر از شعله فاصله بگيرند.
۵ محل استقرار آن را اصلاح کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل جرقه مى زند و شير باز مى شود امّا شعله روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ نسبت اختلاط گاز و هوا درست نيست.
۲ الکترودهاى جرقه زن درست تنظيم نشده و درست جرقه نمى زنند.

طريقه رفع عيب

۱ دمپر هوا و شير گاز را تنظيم کنيد.
۲ محل استقرار جرقه ها را اصلاح کنيد.

پس ازتخليهٔ اجبارى ديگ، مشعل مشتعل مى شود اما بلافاصله خاموش و عمل تخليه تکرار مى شود:

علّت احتمالى

1 درجهٔ کليد فشار هوا زياد است.

طريقه رفع عيب

2 درجهٔ کليد فشار هوا را کم کنيد.

مشعل مشتعل مى شود امّا پس از مدتى دوباره خاموش مى گردد:

علّت احتمالى

شعله به اندازهٔ کافى بلند نيست.

طريقه رفع عيب

عبور گاز را زياد کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، مشعل جرقه نمى زند:

علّت احتمالى

۱ فاصلهٔ الکترود جرقه با بدنه زياد است.
۲ ترانسفورماتور جرقه سوخته است.
۳ ولتاژ برق کم است.

طريقه رفع عيب

۱ فاصلهٔ آنها را تنظيم کنيد.
۲ ترانس را تعويض کنيد.
۳ در صورت نياز يک عدد ترانس اتوماتيک در
مدار نصب کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، شير گازباز نمى شود:

علّت احتمالى

۱ ولتاژ برق کم است.
۲ بوبين شير سولونوييدى گاز سوخته است.

طريقه رفع عيب

۱ براى ولتاژهاى حدوداً کمتر از ۱۷۰ ولت اين
اتفاق مى افتد. در صورت نياز، يک عدد ترانس
اتوماتيک در مدار نصب کنيد.
۲ بوبين شير برقى را تعويض کنيد.

 

 

About سامان نخکوب نیاسر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *