تعمیر مشعل

مشعل گازسوز

مشعل گازسوز

مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت (به این عمل احتراق گفته می‌شود) در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دود کش خارج می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.

مشعل (BURNER) وسیله ای است که با استفاده از سوخت گاز، گازوئیل، مازوت و یا سایر سوخت ها انرژی گرمایشی را با استفاده از شعله مستقیم ایجاد می کند. مشعل ها بر اساس سوخت مصرفی و ظرفیت گرمایشی و نوع مصرف انتخاب می شوند. مشعل ها عمدتا جهت گرمایش سیستم هایی مانند دیگ بخار و دیگهای فولادی و چدنی (گرم کردن مایعات ناقل حرارت) استفاده می شوند.در دیگ ها ظرفیت مشعل با توجه به ظرفیت محاسبه شده در دیگ انتخاب می شوند و این دو عدد رابطه مستقیم دارند. (کیلو کاری – کیلو وات)

طرز کار مشعل بدین شکل می باشد که سوخت از طریق نازل به محفظه احتراق رفته و ایجاد جرقه، حرارت مورد نیاز را به صورت شعله به داخل کوره هدایت می کند. قطعات مشعل شامل فیلتر سوخت (گازسوز)، شیر برقی، پرشر سوئیچ گازی، پرشر سوئیچ هوا، فن و الکترو موتور، سیستم جرقه زنی، یون کنترل شعله مشعل، رله کنترل و دمپر تنظیم هوا می باشد.

مشعل‌ها بر اساس: پروفیل شعله تولید شده، نوع سوخت، طریقه اشتعال، ظرفیت کاری و … تقسیم‌بندی می‌شوند. کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش می‌باشد که با توجه به نیاز کار، مشعل مورد نظر را انتخاب می‌کنند. یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها می‌باشد.

مشعل گازسوز
اين مشعلها براي احتراق گاز طبيعي طراحي شدهاند. دبي سوخت گازي لازم در اين مشعلها، توسط شير برقي كنترل شده و هواي لازم براي
احتراق آنها توسط يك دمنده كه بر روي محور موتور نصب شده است تأمين
ميشود. دبي اين هوا هم توسط دمپر هوايي كه در ساختمان مشعل نصب
شده است، كنترل ميشود.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

جريان گاز از يك فيلتر عبور كرده، با هواي احتراق مخلوط شده و آماده احتراق ميشود. اگر فشار هواي احتراق از حدي كمتر شده و يا دبي سوخت از مقدار مورد نظر بيشتر يا كمتر شود، اين موضوع توسط سنسورهاي فشارِ
تعبيه شده در مشعل حس شده و مشعل به وسيله يك رله كنترلي، خاموش ميشود. در صورت مناسب بودن تمام شرايط ذكر شده، در نهايت مخلوط سوخت گازي و هوا، توسط جرقه (كه به وسيله يك ترانس ولتاژ بالاي
نصب شده در ساختمان مشعل ايجاد ميشود) و يا به وسيله شعله يك شمعك كه در مسير خروجي جريان قرار ميگيرد.
محترق ميشود. همچنين به منظور يكنواخت كردن و پايدارسازي شعله، از يك شعله پخش كن در جلوي نازل سوخت استفاده ميشود. به منظور كنترل فرايند احتراق از يك سنسور به نام ميله يونيزاسيون در مسير شعله استفاده ميشود. در صورت برقرار شدن شعله و وجود حرارت، يك جريان الكتريكي در آن برقرار شده و رله مشعل با دريافت اين جريان به عملكرد خود ادامه ميدهد. اگر به هر علت تغييري در وضعيت اين جريان رخ دهد مشعل توسط رله خاموش ميشود.

تنظيم مشعل گازسوز

۱ــ يک دستگاه مشعل گازسوز

۲ــ آچار آلن دراندازههاى متفاوت

۳ــ آچار تخت در اندازههاى مختلف

۴ــ آوومتر (آمپرمتر انبرى)

مراحل اجراى کار

۱ــ کليداصلى برق ورودى به مشعل را قطع کنيد.

۲ــ با يک آچار مناسب در مشعل را باز کنيد.

۳ــ مهره ماسوره يا مهره ورود گاز به داخل مشعل را باز کنيد.

۴ــ دوعدد پيچ نگهدارندهٔ گاز را که بعد از شيربرقى لوله مشعل قرار دارد شل کنيد.

۵ ــ مجموعه لوله گاز الکترود جرقه و الکترود يون شبکهاحتراق را بيرون آوريد.

۶ ــ پيچ روى بست الکترود جرقه و الکترود يون را شل کنيد.

۷ــ فاصله ميان الکترود جرقه احتراق و يا فاصلهٔ ميان دوالکترود جرقه ازهم در مدلهای ديگر راحداقل ۳ ميلیمتر تنظيم کنيد.

۸ ــفاصله ٔهوايى بين ميله زمين (عصايى) و ميله يونيزاسيون (الکترود يون)، را ۳ تا ۵ ميلىمتر تنظيم کنيد.

دقت کنيد که ميله يونيزاسيون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.

۹ــ مجموعه را در محل خود ببنديد.

۱۰ــ براى تنظيم شبکه احتراق، پيچ قفل کننده ۳ را شل کنيد.

۱۱ــ به وسيله بادامک تنظيم شعله ۲ مجموعه شبکه احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظيم کنيد.

۱۲ــ پس ازتنظيم شعله، پيچ قفل کننده ۳ را سفت کنيد.

۱۳ـ ـبرق ورودى به مشعل را وصل کنيد.

۱۴ــ مشعل را استارت کنيد.

۱۵ــ به وسيله آمپرمتر انبرى، با قراردادن يکى ازسيم هاى تغذيه (نول يا فاز) در داخل قسمت (انبر)، ميزان جريان عبورى

به مشعل را مشاهده و آن را با آمپر نامى دستگاه مقايسه کنيد.
در صورت مغايرت حتما مشعل را خاموش و علت يابى کنيد(شفت الکتروموتور،دمنده و قسمتهای گردنده را وارسى کنيد).

۱۶ــ پس از اطمينان از کارکرد صحيح مشعل، ابزار و وسايل کار خود را جمع آورى نماييد و تحويل انبار دهيد.

شيربرقى مشعل گازسوز

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

برش شير برقى است که در مشعل هاى يک مرحله اى گاز سوز نصب مىشود و قابل تنظيم (تدريجى) است.
قسمت هاى مختلف و اجزاى  تشکيل دهنده شير در زير آمده است:
شير برقى مزبور داراى يک سيستم قابل تنظيم براى باز  اوليه است .شير، تدريجا بازمىشود تا شعله به وضعيت نهايى شدن خود برسد. حداکثر زمان باز شدن شير ۲۰ ثانيه است و شير در مدت يک ثانيه بسته مى شود.
همانطور که در دياگرام، کورس تنظيم سرعت باز شدن مشخص است، در مدت زمان صفر تا ۲۰ ثانيه شير برقى تدريجا به حالت کاملا باز درمى آيد ولى زمان خاموش شدن،درمدتي که ثانيه، مسير را مى بندد.
(۴۰ ٪شير به محض فعال شدن شير برقى و ۶۰ ٪بقيه به تدريج درمدت زمان ذکر شده باز مىشود.) قبل از اقدام به تنظيم شير برقى تدريجى، بايد از نداشتن نشتى شيلنگ هاى ارتباطى گاز به مشعل، اطمينان حاصل کنيم.
همچنين بايدتنظيم کليدفشارى گاز رو ىعدد ۵ ميلى بار mbar قرارگرفته باشد. بعدازکنترل موارد بالا،نسبت به تنظيم شيربرقى و متناسب با محفظه  احتراق، اقدام مىشود. بايد توجه داشت که طول شعله از 3/4 محفظه احتراق تجاوز کند و تحت هيچ شرايطى شعله به صفحه انتهایی محفظه احتراق (ديگ) برخورد ننمايد.

شير برقى گاز (نوع تدريجى)، داراى دو سيستم تنظيم به شرح زير است :

۱ــ تنظيم شير براى زمان باز شدن کامل آن
۲ــ تنظيم شير براى مقدار جريان گاز

براى تنظيم زمان باز شدن کامل شير بايد درپوش ۱۵ را باز کرد و مانند شکل و با چرخاندن پيچ تنظيم، درجهت عکس عقربه هاى ساعت، زمان باز شدن کامل را کم کرد و برعکس.
شير برقى تدريجى، بسته به ميزان افت فشار ناشى ازعبور جريان گاز از آن،مى تواند در دبى هاى حجمى متفاوت عمل نمايد.

به عنوان مثال، يک نوع شير گاز تدريجى در اندازه 1/2 می تواند از 1/8 الى 60 متر مکعب در ساعت، گاز را از خود عبور دهد.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

که اين ميزان، بسته به نوع محفظه احتراق و ميزان هواى درنظر گرفته شده، مى تواند تنظيم گردد.

تنظيم مقدار جريان گاز به شرح زير است: ابتدا پيچ استوانه اى قفل کننده، مطابق شکلهاى الف و ب کمى باز شود. سپس، با چرخاندن

فلکه تنظیم مقدارنهايى گاز ۱۳ مى توان درجهت عکس عقربه هاى ساعت ميزان گاز عبورى را زياد کرد و برعکس. بعد از تنظيم بايد پيچ
۲ محکم گردد.

تنظيم شير برقى مشعل گازسوز

۱ شير دستى گاز ورودى به مشعل را به حالت باز قرار دهيد.

۲ کليد فشار گاز را روى عدد  mbar ۵ ميلى بار تنظيم کنيد.

۳ به وسيلهٔ آب صابون از نداشتن نشت گاز، اطمينان حاصل کنيد.

۴ پس از اطمينان از نداشتن نشتى در اتصالات و شيرآلات مشعل، درپوش شير برقى را باز کنيد.

۵ به وسيلهٔ درپوش شير، زمان باز شدن کامل شير را تنظيم کنيد.

6 مشعل را روشن کنيد.

۷ براى تنظيم شير برقى جهت عبور جريان گاز به ميزان مورد نياز (که بستگى به نوع محفظهٔ احتراق و ميزان هواى احتراق

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

دارد) بايد پيچ قفل کننده (شمارهٔ ۲) را به وسيلهٔ پيچ گوشتى شل کنيد

۸ سپس با چرخانيدن فلکهٔ تنظيم مقدار نهايى گاز (شمارهٔ ۱۳ از شکل ۲۵ ۵)، ميزان گاز عبورى از شير را تنظيم کنيد.

۹ بعد از تنظيم ميزان نهايى گاز عبورى از شير، پيچ قفل کننده (شمارهٔ ۲) را محکم کنيد.

سيم کشى مشعل گازسوز:

نقشهٔ گستردهٔ (شکل ۳۰ ۵) مربوط به سيم کشى داخل مشعل است، که توسط کارخانهٔ سازنده صورت گرفته است. شکل ۳۱ ۵ مربوط به سيم کشى خارج مشعل است که توسط نصّاب بايد در محل اجرا گردد.

مراحل اجراى کار
۱ ارتباط تابلوى برق به مشعل را توسط کليد و يا فيوز اصلى قطع کنيد.

۲ سر سيم هاى قسمت هاى مختلف مشعل از پايهٔ رله جدا شود. اين کار توسط مربى کارگاه اجرا شود.

۳ مشعل را در سيم هاى مربوط به قسمت هاى مختلف مشخص نماييد و به ترمينال مربوط در پايهٔ رله مطابق شکل ۳۰ ۵ وصل کنيد.

۴ سيم کشى بيرون مشعل را مطابق شکل ۳۱ ۵ اجرا کنيد.

تعمیر مشعل

تعمیر مشعل

۵ پس از تأييد صحت سيم کشى توسط مربى کارگاه و در حضور وى، فيوز اصلى و کليد اصلى برق را درحالت وصل
قرار دهيد و مشعل را روشن کنيد.
در جدول ۲ ۵، عيوب، علل احتمالى و چگونگى رفع
عيب آنها را در مشعل گازى دمنده دار ملاحظه مى کنيد.

 

عیوب مشترک سیستم سوخت رسانی و سیستم هوارسانی:

دود و دوده

علّت احتمالى

هوای احتراق کافی نیست

طريقه رفع عيب

دریچه هوا را تنظیم کنید

علّت احتمالى

سوخت و هوا به صورت مناسب مخلوط نمی شوند

طريقه رفع عيب

شعله پخش کن را اصلاح  و تمیز کنید

علّت احتمالى

هوا دارای سرعت و چرخش کافی نیست

طريقه رفع عيب

اصلاح کنید

علّت احتمالى

نازل فرسوده، مسدود و یا گشاد کرده و یا اندازه و زاویه آن غلط است

طريقه رفع عيب

اصلاح کنید

علّت احتمالى

فشار پمپ خیلی پایین است

طريقه رفع عيب

زیاد کنید

علّت احتمالى

نازل بعد از شیر برقی چکه میکند

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

نازل نسبت به شعله پوش خیلی عقب قرار گرفته است

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

شعله به دیواره های محفظه احتراق اصابت میکند

طريقه رفع عيب

زاویه نازل را اصلاح کنید

علّت احتمالى

فن خیلی کوچک، کثیف یا شل است

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

مکش به اندازه کافی نیست

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

دودکش کثیف و مسدود یا قطر آن کم است

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

موتور دور لازم را ندارد

طريقه رفع عيب

اصالح کنید

علّت احتمالى

شعله پخش کن ایراد دارد

طريقه رفع عيب

تمیز یا اصالح کنید

علّت احتمالى

کوپلینگ شکسته و یا گشاد کرده است

طريقه رفع عيب

تعویض کنید

علّت احتمالى

پس از راه اندازي صداي غيرمتعارف شنيده میشود

طريقه رفع عيب

فن شل شده

طريقه رفع عيب

فن را محكم كنيد ، فن از بالانس خارج شده

طريقه رفع عيب

فن را تعويض كنيد

بررسی و تمیزکردن ونتیالتور

1.برق مشعل را قطع کنید.
2. سیم های الکتروموتور را از پایه رله جدا کنید.
3. به کمک آچار آلن، پیچ های نصب الکتروموتور به بدنه مشعل را خارج نمایند.
4. به کمک آچار آلن فن (ونتیالتور) را ازمحور الکتروموتور خارج نمایند.
5. پره های ونتیالتور را از لحاظ لقی بررسی نمایند.
6. در صورت وجود گردوخاک و آشغال پره های ونتیالتور را به کمک فرچه مویی تمیز نمایند.
7. در صورتی که امکان تمیزکردن ونتیالتور توسط فرچه به لحاظ دوده گرفتن امکان پذیر نباشد به کمک
گازوئیل پره های ونتیالتور را تمیز نمایند.
نکته:
1 دقت نمایند زائده هایی که روی پرهها جهت بالانس ونتیالتور استفاده شده است جابه جا نشود.
2 برای تمیزکردن ونتیالتور از فرچه مویی استفاده نمایید تا گردوخاک از روی پره ها برطرف شود با توجه
به دور بالای ونتیالتور بالانس بودن آن حائز اهمیت است و در موقع تعمیرات یا تمیزکردن مراقب
باشید صدمه نبینید.
3 در هنگام سرویس دستگاه به سالم بودن شیشه رؤیت مشعل و محکم بودن درپوش بالایی در هنگام
بهره برداری توجه کنید.

بررسی سالم بودن الكتروموتور

1. برق دستگاه را قطع كنيد.
2. سيم هاي موتور را از روي پايه رله باز كنيد.
3. با آوومتر سالم بودن سيم پيچ الكتروموتور را بررسي و در يك جدول نتايج بررسي را وارد.
4. ظرفيت خازن موتور را با آوومتر اندازه گيري و از سالم بودن آن مطمئن شويد.

آزمایش خازن الکتروموتور

دستورکار
1. دو سر خازن را به یک آوومتر وصل کنید.
2. کلید آوومتر را روی میکروفاراد قرار دهید.
3. ظرفیت نوشته شده روی خازن را با مقدار اندازه گیری شده با توجه به رواداری آن مقایسه
کنید. در صورت مطابقت خازن سالم است.
4. خازن را مطابق نقشه به سیمهای الکتروموتور وصل کنید.
5. به کمک دو شاخه و سیم دو رشته کارکرد صحیح الکتروموتور را آزمایش نمایید.

کنترل احتراق

پایه رله

پایه رله: سیم کشی قطعات
الکتریکی مشعل در این قسمت انجام میشود.
پایه رله مطابق زیر سیمکشی میشود.
پایه 1 و 2 :چشم الکتریکی
پایه 3 :ترانسفورماتور جرقه
پایه 4 :موتور
پایه 5 :شیربرقی مرحله 1
پایه 6 :شیربرقی مرحله 2
پایه 7 :هشدار (الارم)
پایه 8 :نول
پایه 9 :فاز

کنترل کننده یا رله احتراق

کنترل کننده احتراق وظیفه کنترل عملکرد مشعل را به عهده دارد و مراحل کاری مشعل را به طریق زیر زمان بندی می کند.
1.زمان تخلیه گازهای داخل محفظه احتراق در مرحله اول راه اندازی به مدت 12 ثانیه
2.زمان پیش جرقه: که قبل از بازشدن شیربرقی و از ابتدای راه اندازی آغاز می شود به مدت 12 ثانیه
3.زمان پس جرقه: زمان ادامه جرقه بعد از باز شدن شیربرقی و تشکیل شعله به مدت 2 الی 4 ثانیه
4. زمان ایمنی: زمان قطع ایمن در صورت باز شدن شیربرقی و عدم تشکیل شعله حداکثر 10 ثانیه

چشم الکتریک

چشم الکتریک در بدنه مشعل طوری نصب می شود که بتواند داخل دیگ یا کوره را ببیند.
ساختمان آن از نیمه هادی است که بر اثر تابش نور مرئی مقاومت اهمی آن خیلی کاهش می یابد و خاصیت هدایت الکتریکی آن زیاد می شود و جریان برق را عبور میدهد و برعکس.
چشم الکتریکی، ایمنی مشعل را تأمین نموده و از تجمع سوخت در بروز انفجار در صورت عدم تشکیل شعله
داخل کوره یا دیگ و احتمال جلوگیری می کند.

بررسی سالم بودن قطعات برقی مشعل از پایه رله

دستور کار
1. یک سیم روکش دار 20 سانتیمتر را که دو سر آن لخت شده است را جهت این بررسی انتخاب نمایید.
2. برق مشعل را قطع کرده و با بازکردن پیچ رله، آن را از پایه رله جدا کنید و سپس برق مشعل را وصل نمایید.
3. یک سر سیم را به پایه 9 و سر دیگر آن را مطابق ذیل به ترمینالهای مختلف وصل کنید و از صحت کاركرد آنها مطمئن شوید.
پایه 3 عملکرد ترانس جرقه
پایه 4 عملکرد الکتروموتور
پایه 5 عملکرد شیربرقی
نکته ایمنی:
1 قبل از هرگونه اقدام به سیم کشی و یا دسترسی به پایه رله، برق مشعل را قطع کنید.
2 قبل از جازدن و یا برداشتن رله از روی پایه رله، برق مشعل را قطع کنید.
نکته:
توجه نماييد كه ترانسفورماتور جرقه به مدت بيش از 30 ثانيه در برق باقي نماند، زيرا خواهد سوخت.

آزمایش چشم الکتریکی هنگام کارکرد مشعل

دستورکار
1. مشعل را روی دیگ روشن نمایید به محض تشکیل شعله، چشم الکتریکی را از محل آن خارج نمایید و روی آن را با
یک پارچه ضخیم بپوشانید.در این حالت دکمه قرمز روی رله روشن شده و مشعل بهحالت راه اندازی مجدد در می آید.

2. مشعل را خاموش نموده و چشم الکتریکی را از محل آن خارج نمایید و در معرض نور مرئی قرار دهید و مشعل را
روشن نمایید. در این حالت نیز دکمه قرمز رنگ روی رله روشن شده و مشعل به حالت راهاندازی مجدد در می آید.

3. هنگامی که مشعل در حالت کارکرد عادی است چشم الکتریکی را خارج نمایید و روی آن را با پارچه ضخیم
بپوشانید. ترانس جرقه مجدد شروع به جرقه زنی میکند و آغاز می شود. اگر هنگام تشکیل دوره کاری مشعل مجددا
شعله روی چشم الکتریکی پوشیده باشد دکمه رله قرمز شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد درمی آید.
نکته
چشم الکتریکی را میتوان به تنهایی به کمک یک اهم متر و نور لامپ و پارچه ضخیم آزمایش نمود
بدین صورت که دو سر سیم را به اهم متر وصل نموده و اگر چشم فوتوسل در معرض نور المپ قرار گیرد
مقاومت آن کم میشود و در صورتی که آن را با پارچه ضخیم بپوشانیم مقاومت آن زیاد میشود.

تنظیم الکترودهای جرقه زن سرنازل

دستورکار
1. برق مشعل را قطع کرده و مشعل را از دیگ جدا نمایید.
2. لوله شعله را با شل کردن پیچها از سرمشعل خارج کنید.
3. پیچ بست الکترود را شل نموده (توسط آچار آلن) الکترودها را تنظیم نمایید سپس پیچ را محکم کنید

عیوب مشعل گازسور:

برق وصل است ولى موتور مشعل روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ شير گاز بسته است.
۲ کليد فشار گاز روى فشارى بالاتر از فشار گاز شهر تنظيم شده است.
۳ مدار کليد فشار گاز قطع شده است.
۴ مدار کليد فشار هوا اتصالى کرده است.

طريقه رفع عيب

۱ شير گاز را باز کنيد.
۲ درجهٔ فشار کليد فشار گاز شهر را تنظيم کنيد.
۳ مدار کليد فشار گاز را براى تداوم چک کنيد.
۴ رله را برداريد و با استفاده از اهم متر، مدار کليد فشار هوا را چک کنيد که اتصالى نداشته باشد.

موتور روشن مى شود و بعد از چند ثانيه رله اعلام خطر (رى ست) مى کند:

علّت احتمالى

۱ سيم الکترود (يون) حس شعله يا مدار آن به بدنهٔ مشعل اتصالى دارد.

طريقه رفع عيب

۱ کنترل رله را باز نماييد و با استفاده از اهم متر، اتصال مدار الکترود حس شعله را به بدنهٔ مشعل چک کنيد.

موتور به طور دائم روشن مى ماند و هيچ اتّفاق ديگرى نمى افتد:

۱ اتصال فن به موتور باز شده است.
۲ مجراى ورودى هواى مشعل مسدود شده است.
۳ کليد فشار هواى مشعل روى فشار زياد تنظيم شده است.
۴ مدار کليد فشار هواى مشعل قطع شده است.
۵ لولهٔ فشار هوا در داخل پوستهٔ مشعل قرار نگرفته است.
۶ در مواردى که کليد فشار هوا به صورت گريز از مرکز است:
الف. کوپلينگ کليد ساييده شده است.
ب.  ميکروسوئيچ ها وصل نمى کند.
ج.  کليد فشار هواى مشعل خراب شده است.

طريقه رفع عيب

۱ کوپلينگ ارتباط بين موتور و فن خراب است و بايد تعويض شود.
۲ دمپر تنظيم هواى ورودى را، که بسته است، باز کنيد.
۳ کليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.
۴ درجهٔ تنظيم را کم کنيد و براى چک کردن، مدار کليد فشار کنترل هوا را برداريد و با استفاده از يک سيم
و با احتياط موتور را روشن کنيد. سپس با استفاده از اهم متر، مدار کليد فشار هوا را چک کنيد.
۵ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۶ کليد گريز از مرکز را به طريق زير رفع عيب کنيد:
الف. کوپلينگ و يا کليد گريز از مرکز را تعويض نماييد.
ب. کليد گريز از مرکز تعويض شود.
ج. کليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل روشن مى شود امّا پس از چند لحظه خاموش مى شود:

علّت احتمالى

۱ اتصالات فاز و نول جابه جا شده اند.
۲ مدار حس شعله قطع است.
۳ الکترود جرقه زن به بدنهٔ مشعل اتصال دارد.
۴ الکترودهاى جرقه زن در داخل شعله و در مجاورت الکترود حس شعله قرار دارد.
۵ الکترود حس کنندهٔ شعله در داخل شعله قرار ندارد.

طريقه رفع عيب

۱ محل آنها را تعويض کنيد.
۲ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۳ محل اتصالى را بيابيد و رفع عيب کنيد.
۴ الکترودهاى جرقه زن را به عقب بکشيد تا به اندازهٔ چند ميلى متر از شعله فاصله بگيرند.
۵ محل استقرار آن را اصلاح کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل جرقه مى زند و شير باز مى شود امّا شعله روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ نسبت اختلاط گاز و هوا درست نيست.
۲ الکترودهاى جرقه زن درست تنظيم نشده و درست جرقه نمى زنند.

طريقه رفع عيب

۱ دمپر هوا و شير گاز را تنظيم کنيد.
۲ محل استقرار جرقه ها را اصلاح کنيد.

پس ازتخليهٔ اجبارى ديگ، مشعل مشتعل مى شود اما بلافاصله خاموش و عمل تخليه تکرار مى شود:

علّت احتمالى

1 درجهٔ کليد فشار هوا زياد است.

طريقه رفع عيب

2 درجهٔ کليد فشار هوا را کم کنيد.

مشعل مشتعل مى شود امّا پس از مدتى دوباره خاموش مى گردد:

علّت احتمالى

شعله به اندازهٔ کافى بلند نيست.

طريقه رفع عيب

عبور گاز را زياد کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، مشعل جرقه نمى زند:

علّت احتمالى

۱ فاصلهٔ الکترود جرقه با بدنه زياد است.
۲ ترانسفورماتور جرقه سوخته است.
۳ ولتاژ برق کم است.

طريقه رفع عيب

۱ فاصلهٔ آنها را تنظيم کنيد.
۲ ترانس را تعويض کنيد.
۳ در صورت نياز يک عدد ترانس اتوماتيک در
مدار نصب کنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، شير گازباز نمى شود:

علّت احتمالى

۱ ولتاژ برق کم است.
۲ بوبين شير سولونوييدى گاز سوخته است.

طريقه رفع عيب

۱ براى ولتاژهاى حدوداً کمتر از ۱۷۰ ولت اين
اتفاق مى افتد. در صورت نياز، يک عدد ترانس
اتوماتيک در مدار نصب کنيد.
۲ بوبين شير برقى را تعويض کنيد.

 

 

About سامان نخکوب نیاسر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *