كنترل هوشمند موتورخانه

كنترل هوشمند موتورخانه

كنترل هوشمند موتورخانه – سيستمهاي تاسيساتي موجود در
موتورخانه ها معمولاً بسيار قديمي هستند و دماي آب گرم توليدي در آن ها به وسيله
ترموستات نصب شده بر
روي ديگ و به صورت دستي كنترل مي شود. بزرگترين ايراد
اين روش كاركرد مستقل از اثر تغييرات هواي بيرون و هم چنين وضعيت عملكردي

دستگاه
كنترل هوشمند موتورخانه

در ساعات مختلف شبانه روز است و دماي تنظيم شده در
آنها معمولاً حتي در فصلهاي مختلف سال هم تغيير نميكند. يعني موتورخانه شبانه روز
و در تمام روزهاي سال به همان شكل درحال كار كردن است كه اين امر هدررفت بسيار
زياد انرژي را به دنبال دارد.
هوشمندسازي موتورخانه فرآيندي است كه در آن با مديريت و
كنترل ترتيب زمان كاركرد مشعل ها و پمپها بر اساس شرايط هوا و درجه حرارت محيط، از
كاركرد بيدليل و بيهوده آنها جلوگيري شده و از اين راه مصرف انرژي بهينه شده و
صرفه جويي بزرگي در مصرف و هزينه انرژي به دست مي آيد.
سيستم موتورخانه هوشمند معمولاً به تعداد طبقات و مساحت
زيربناي واحدهاي ساختماني بستگي چنداني نداشته و هم چنين براي نصب آن
نيازي به تخريب ساختمان و يا تغيير در موتورخانه نيست و
درنتيجه با كمترين سرمايه گذاري و هزينه ميتوان كاهش زيادي در مصرف انرژي به دست
آورد.
بررسي پروژههاي انجام شده كاهش چشمگير 15 % تا 40 %در
كاهش مصرف گاز را
نشان ميدهد كه با توجه به افزايش پلكاني بهاي گاز دستكم
30 %كاهش هزينه گاز
بهاي مصرفي در هر دوره را به دنبال خواهد داشت . نصب
سيستم موتورخانه هوشمند
در ساختمان هاي اداري كاهش 40 %در مصرف گاز و 70 %در
گازبها را به همراه دارد و
همزمان موجب كاهش استهلاك تجهيزات تاسيساتي ساختمان نيز
ميشود.
مديريت بويلرها در سيستم مديريت انرژي ساختمان مديريت
بويلرها داراي دو رويكرد اصلي است:
• تعيين زمانبندي كاركرد
براي زمانبندي درست كاركرد ميتوان با توجه به شرايط بهره
برداري ساختمان از نظر ميزان آب گرم مصرفي، گرمايش فضا و ساير
مصرف كننده ها، ساعت هاي كاركرد بويلر را در قالب برنامه
هاي روزانه، هفتگي و يا ماهانه تنظيم كرد.

 • توليد گرمايش متناسب با نياز انرژي گرمايي
  ساختمان

  براي دستيابي به اين مهم از چند حسگر براي اندازه گيري
  دماي هواي بيرون، دماي خروجي بويلر، دماي هواي آب گرم رفت و برگشت
  از ساختمان استفاده شده و تنظيم انرژي گرمايي موردنياز
  با توجه به منحني تعريف شده و متناسب با پايانه هاي حرارتي ساختمان و هواي
  بيرون انجام شده و پمپها و تجهيزات جانبي براساس آن
  مديريت و كنترل مي شوند.

چگونگي كاركرد سيستم كنترل هوشمند موتورخانه

سيستم كنترل هوشمند موتورخانه از يك دستگاه كنترلر
مركزي، صفحه نمايش گر و چند حسگر دمايي تشكيل شده است كه سه حسگر در
داخل موتورخانه (لوله رفت ديگ، لوله برگشت ديگ، منبع
كويلي ) و يك حسگر در فضاي خارج ساختمان (معمولا ضلع شمالي ساختمان) براي
اندازه گيري دماي سايه يا حداقل دماي محيط خارج ساختمان
نصب مي شود. حسگر بيرون ساختمان لحظه به لحظه دماي هواي خارج ساختمان
را به كنترلر منتقل ميكند تا كنترلر با توجه به دماي خارج
دماي ديگ را تنظيم كند.
براي نمونه اگر دماي خارج ساختمان 10 -درجه سانتيگراد
باشد (هواي سرد زمستاني)، كنترلر به ديگ فرمان ميدهد تا با تمام ظرفيت كار كرده
و دماي آب براي گرمايش ساختمان را مثلا تا 80 درجه
سانتيگراد افزايش دهد. اما اگر در روز بعد دماي هواي خارج 5 +درجه سانتيگراد شود
آنگاه كنترلر با توجه به نياز كم تر ساختمان به گرمايش ،
فرمان ميدهد كه دماي آب به 65 تا 70 درجه سانتيگراد كاهش يابد . اما در
موتورخانههاي غيرهوشمند در ابتداي فصل دماي ديگ بر روي
يك عدد ثابت تنظيم و تا پايان فصل به همان شكل كار ميكند و موتورخانه همواره
تحت فشار بوده و انرژي بسيار زيادي مصرف مي كند. در
سيستم كنترل هوشمند موتورخانه دماي ديگ همواره با توجه به دماي هواي بيرون (با در
نظر گرفتن دماي مورد نياز براي آب مصرفي) در حال تنظيم
شدن است يعني سيستم كنترل هوشمند موتورخانه به شكل خودكار در روزهاي سرد
دماي ديگ را افزايش و در روزهاي گرم دماي ديگ را كاهش
ميدهد.
از آنجا كه با استفاده از اين سيستم دماي آب در گردش
بيدليل افزايش نمي يابد، پس دماي ساختمان هميشه در شرايط مناسب و پايدار قرار
خواهد گرفت و ديگر نيازي به باز كردن پنجره براي كاهش دما
نيست و همچنين به دليل كاركرد مديريت شده موتورخانه مصرف انرژي به شكل
چشمگيري كاهش مي يابد و افزون بر آن با رفع فشار كاركرد
مداوم تجهيزات از استهلاك بي مورد تجهيزات موتورخانه جلوگيري ميشود. در
ساختمان هاي مسكوني همچنين ميتوان ميزان دماي آب گرم
مصرفي را از ساعت 12 شب تا 4 صبح كاهش داد.
سيستم كنترل هوشمند موتورخانه در ساختمان هاي اداري و
تجاري افزون بر مزاياي پيش گفته قابليت برنامه ريزي روشن و خاموش كردن
تجهيزات موتورخانه بر اساس ساعت كاري شركتها و ادارات را
هم دارد و براي نمونه ميتواند تنها چند ساعت پيش از شروع ساعت كار سيستم را
روشن كرده تا فضاي ساختمان گرم شود و چند ساعت پيش از
پايان ساعت كاري بار ديگر موتورخانه را خاموش كند يا به حالت آماده باش
(Standby) ببرد. از ديگر مزاياي اين سيستم كه در ساختمان
هاي اداري كاربرد فراوان دارد جلوگيري از يخ زدگي آب داخل لوله ها در زمان
آماده باش ديگه است. در اين زمان با راه اندازي ديگ و
پمپ هاي سيركوله گرمايش، از يخ زدگي سيستم جلوگيري ميشود.

اجزاي موتورخانه هوشمند

 • كنترلر مركزي
  اين بخش از دستگاه موتورخانه هوشمند وظيفه اصلي كنترل و
  تصميم گيري را بر عهده دارد و مغز اصلي سيستم هوشمند موتورخانه
  محسوب ميشود. تمام اطلاعات گرفته شده از حسگرها و
  خواستههاي كاربر به اين بخش منتقل شده و كنترلر با تجزيه و تحليل اين
  اطلاعات به اجزاي موتورخانه فرمان ميدهد كه مشعل تا چه
  دمايي كار كند يا پمپها چه مدت روشن باشند.
 • نمايشگر موتورخانه
  اين نمايشگر بر روي تابلو نصب شده و كاربر به كمك آن
  ميتواند از تمام دادههاي ورودي و خروجي به كنترلر آگاه شود و به وسيله آن
  سيستم كنترل هوشمند موتورخانه را تنظيم و برنامهريزي كند.
 • نمايشگر اتاقي
  اين نمايشگر كه در داخل ساختمان نصب مي شود ميتواند با
  توجه به دماي اتاق دماي ديگ را تنظيم كند . به كمك اين نمايش گر
  ميتوان از داخل منزل سيستم هوشمند موتورخانه را تنظيم
  كرد. اين وسيله هم ميتواند باسيم و هم بدونسيم به كنترلر وصل شود.
 • حسگر دماي اتاق
  به كمك اين حسگر ميتوان سيستم هوشمند موتورخانه را با
  توجه به دماي اتاق و دماي هواي بيرون تنظيم كرد تا دقت سيستم
  بيشتر و دماي سيستم به دماي ايدهآل نزديكتر شود.
 • حسگر دماي محيط
  اين حسگر كه در فضاي خارج از ساختمان نصب مي شود دماي
  محيط را اندازهگيري كرده و نتيجه را به كنترل مركزي مي فرستد تا
  سيستم هوشمند موتورخانه با توجه به آن دماي ديگ را تنظيم
  كند.
 • حسگرهاي داخل موتورخانه
  اين حسگرها داخل موتورخانه نصب ميشوند و دماي رفت ديگ،
  برگشت ديگ و دماي منابع كويلي را اندازهگيري ميكنند و به كنترلر
  هوشمند مركزي رسال ميكنند تا كنترلر براساس اين دماها
  ميزان كار مشعل را تعيين كند.

قابليت كاركرد نوبتيـگردشي
(Cascade كردن)

معمولا در موتورخانه هايي كه بيش از يك مشعل دارند
همواره يك مشعل به عنوان مشعل اصلي وظيفه تامين گرمايش را بر عهده دارد و در صورت
نياز به گرمايش بيشتر مشعلهاي ديگر يك به يك وارد مدار
شده و شروع به كار ميكنند كه اين امر باعث ايجاد فشار كاري بسيار زياد به مشعل
اصلي و افزايش استهلاك و كاهش كارايي آن به مرور زمان
ميشود. نوبتی گردشي كردن مشعلها يعني اينكه براي جلوگيري از استهلاك مشعل

اصلي بار كاري روي تمام مشعلها به نوبت تقسيم ميشود
تا فشار كمتري به هر يك از مشعلها وارد شود. در سيستم موتورخانههاي هوشمند اين
امكان وجود دارد كه بار گرمايشي با برنامهريزي دقيق به
شكل مناسب و متوازن روي مشعلها تقسيم شود و ديگر مشعل اول همواره به عنوان
مشعل اصلي عمل نميكند و پس از مدت زمان مشخص مشعل ديگري
به عنوان مشعل اصلي عمل ميكند.

دستگاه
كنترل هوشمند موتورخانه

مزاياي سيستم كنترل هوشمند موتورخانه

قابليت برنامه ريزي كاركرد موتورخانه به صورت روزانه،
هفتگي و ساليانه
• كنترل حداقل و حداكثر دماي ديگ و آب گرم مصرفي به صورت
مجزا
• تامين محيط پايدار و با آسايش بيشتر در ساختمان
• تامين آب گرم مصرفي با وجود افزايش مصرف
• كاهش گاز بهاي مصرفي
• كاهش برق مصرفي
• هزينه مناسب و بازگشت سرمايه در مدت كوتاه
• قابليت تغيير حالت كنترل از اتوماتيك به دستي
• جلوگيري از يخزدگي در ساعات خاموش پمپ سيركولاسيون
• افزايش طول عمر تجهيزات و كاهش هزينه تعميرات و
نگهداري آنها (ديگ، مشعل، پمپ و …)
• كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي CO2 ناشي از سوخت گاز

نصب و راه اندازي دستگاه كنترل هوشمند موتورخانه
برخلاف ديگر راهكارهاي صرفه جويي در مصرف انرژي (تعويض پنجرههاي دوجداره، جايگزيني
منبع انبساط بسته به جاي باز، عايق كاري تجهيزات
موتورخانه، جايگزيني شيرهاي ترموستاتيك رادياتور و …) بسيار آسان است و بدون نياز
به
تخريب و يا از كار انداختن موتورخانه و ايجاد وقفه در
تامين مصارف گرمايشي ساختمان در هر زماني قابل اجراست و مدت زمان نصب و راهاندازي
آن هم بسيار كوتاه و ميانگين نزديك به 3 ساعت است كه
بدون وارد كردن هيچ تغيير مكانيكي در موتورخانه انجام ميشود.
براي نصب دستگاه كنترل هوشمند موتورخانه كارهاي زير بايد
بر اساس شيوهنامههاي اجرايي سازنده و به كمك افراد كارآزموده انجام شود:

1 )مكان يابي درست و نصب حسگر بيرون ساختمان
2 )نصب حسگرهاي داخل اتاق (بسته به خواست مصرفكننده)
3 )نصب حسگرهاي درون موتورخانه روي مسيرهاي لوله رفت
ديگ، لوله برگشت ديگ و منبع آب گرم
4 )نصب نمايشگرهاي داخل اتاق (بسته به خواست مصرفكننده)
5 )نصب نمايشگر درون موتورخانه در جاي مناسب
6 )نصب كنترل مركزي سيستم در جاي مناسب در موتورخانه
7 )انجام درست و استاندارد كابلكشيهاي قدرت و فرمان براي
همه اجزاي سيستم
8 )و سرانجام تكميل نصب سيستم و راهاندازي و انجام
تنظيمهاي موردنياز

فرهاد غلامی
فرهاد غلامی
متخصص سئو


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تهویه گستر راگا
جهت دریافت مشاوره کلیک نمایید